!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب:روابط غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه
مؤلف:استاتیرا غلامی (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)
انتشارات :نشر رزا
تعداد صفحات و قطع: ۱۳۱صفحه / وزیری
شمارگان: ۱۰۰۰نسخه
سال چاپ :اول ــ۱۳۹۷
بهاء: ۱۹۰۰۰۰ریال
شماره تماس پخش : ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶

 

 

فصل اول : ازدواج و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه. ۱۷

تعريف وا‍ژگان و اصطلاحات كاربردي.. ۱۷

تعریف نکاح. ۱۷

خواستگاری.. ۱۸

نامزدی.. ۱۸

عقد ازدواج. ۱۹

نکاح دائم. ۱۹

نکاح منقطع یا عقد موقت.. ۱۹

تشابه نکاح دائم با منقطع. ۲۰

تفاوت نکاح دائم با منقطع. ۲۰

نکاح در حقوق فرانسه. ۲۱

تشریفات نکاح در فرانسه. ۲۲

تغییرناپذیری قراردادهای زناشویی.. ۲۲

ازدواج سفید در ایران و فرانسه. ۲۲

خانواده. ۲۳

خانواده هسته ‎ای.. ۲۳

خانواده گسترده. ۲۴

حق.. ۲۴

اقسام حق به اعتبار محل خویش… ۲۴

حق مالی.. ۲۵

حق غیرمالی.. ۲۵

۲-۱- تفاوتهای حقوق ایران و فرانسه در احوال شخصیه. ۲۵

۲-۲- ازدواج در حقوق ایران و فرانسه. ۳۷

۲-۲-۱- تفاوتها در طبیعت نکاح. ۳۷

۲-۲-۲- تفاوتها در وکالت در ازدواج. ۳۸

۲-۲-۳- تفاوتها در تعدد زوجات.. ۳۸

۲-۲-۴- روابط مالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه. ۴۲

فصل دوم: حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه. ۴۹

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- حقوق و تکالیف مشترک زوجین.. ۴۹

۳-۲-۱ حسن معاشرت.. ۴۹

۳-۲-۲- سکونت مشترک.. ۵۱

۳-۲-۳- معاضدت در تشیید مبانی خانواده. ۵۳

۳-۲-۴- حضانت و تربیت فرزندان.. ۵۴

۳-۲-۵- وفاداری زوجین نسبت به همدیگر. ۵۶

۳-۲-۶-  شغل زوجین.. ۵۸

حقوق غیرمالی زوجین در فرانسه. ۵۸

۳-۳- حقوق و تکالیف اختصاصی زوجین.. ۶۱

۳-۳-۱- حقوق و تکالیف زوج در خانواده. ۷۵

مهریه. ۷۶

نفقه. ۷۶

مخارج متعارف.. ۸۶

حقوق وتکالیف غیرمالی زوجین.. ۸۷

ریاست خانواده. ۸۷

اهلیت.. ۹۲

توانایی و صلاحیت اخلاقی.. ۹۸

قسم. ۹۹

ترک مواقعه. ۱۰۰

سوء معاشرت.. ۱۰۱

۳-۳-۲- حقوق و تکالیف زوجه در خانواده. ۱۰۵

تمکین.. ۱۰۵

تمکین عام. ۱۰۶

تمکین خاص… ۱۰۸

سکونت در منزل شوهر. ۱۱۱

۳-۴- حقوق و تکالیف زوجین از منظر اخلاق.. ۱۱۲

۳-۴-۱- حقوق و تکالیف مشترک زوجین از منظر اخلاق.. ۱۱۲

۳-۴-۲- حقوق و تکالیف زوج از منظر اخلاق.. ۱۱۵

۳-۴-۳- حقوق و تکالیف زوجه از منظر اخلاق.. ۱۱۶

فهرست منابع غیرفارسی.. ۱۲۸

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ