!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب:  السقایة فی ترجمة البدائة (ترجمه و تلخیص فارسی کامل بدائة النحو)

به قلم:  امید محمّدی سروش و یونس گرجی

با مقدمه:  حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی سلیمانیان

طرح روی جلد:  میثم نامدار

ناشر: نشر رزا

تیراژ: ۱۰۰۰

نوبت چاپ: اول -۹۷

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

شابک:    ۱-۲۵-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸       

                                                        فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اوّل: مقدمات ……………………………………………………………………………………………….   ۱۱

معرفت علم نحو ………………………………………………………………………………………………   ۱۱

معرفت کلمه و انواع آن …………………………………………………………………………………….   ۱۲

جمله و اقسام آن ………………………………………………………………………………………………   ۱۳

فصلی درباره اسم ……………………………………………………………………………………………..   ۱۴

ضمیر …………………………………………………………………………………………………………….   ۱۷

اسم اشاره ………………………………………………………………………………………………………    ۲۳

اسم موصول ……………………………………………………………………………………………………   ۲۶

عَلَم ……………………………………………………………………………………………………………….   ۳۰

معرَّف به «ال» ………………………………………………………………………………………………….   ۳۴

نمای کلی از «ال» ……………………………………………………………………………………………..   ۳۷

مضاف به معرفه ……………………………………………………………………………………………….   ۳۸

فصلی درباره فعل ……………………………………………………………………………………………..   ۳۹

فصلی درباره حرف ………………………………………………………………………………………….   ۴۳

نمای کلی حروف ……………………………………………………………………………………………   ۴۴

اعراب و بناء ……………………………………………………………………………………………………   ۴۵

البناء ……………………………………………………………………………………………………………..   ۵۵

 

 

فصل دوّم: مرفوعات ……………………………………………………………………………………………..   ۵۷

مرفوعات ………………………………………………………………………………………………………..   ۵۷

نائب فاعل ………………………………………………………………………………………………………   ۶۱

مبتدا ………………………………………………………………………………………………………………   ۶۲

خبر ……………………………………………………………………………………………………………….   ۶۳

ذکر و حذف مبتدا و خبر …………………………………………………………………………………..   ۶۷

نواسـخ …………………………………………………………………………………………………………..   ۶۹

افعال ناقصه ……………………………………………………………………………………………………..   ۷۰

افعال مقاربه …………………………………………………………………………………………………….   ۷۴

حروف مشبهة به «لیس» …………………………………………………………………………        ۷۶

حروف مشبهة بالفعل ……………………………………………………………………………          ۷۸

«لا» نفی جنس …………………………………………………………………………………………………   ۸۲

افعال قلوب ……………………………………………………………………………………………………..   ۸۳

 

فصل سوّم: منصوبات ……………………………………………………………………………………………..   ۸۵

منصوبات ……………………………………………………………………………………………………….   ۸۵

مفعول به ………………………………………………………………………………………………………..   ۸۶

اختصاص ……………………………………………………………………………………………………….   ۸۸

اِغراء ……………………………………………………………………………………………………………..   ۸۹

تحذیر ……………………………………………………………………………………………………………   ۹۰

إشتغال ……………………………………………………………………………………………………………   ۹۱

مفعول مطلق ……………………………………………………………………………………………………   ۹۳

مفعولٌ له ………………………………………………………………………………………………………..   ۹۶

مفعولٌ فیه (ظرف) ……………………………………………………………………………………………   ۹۸

مفعولٌ معه …………………………………………………………………………………………………….   ۱۰۰

حـال ……………………………………………………………………………………………………………   ۱۰۲

تمییز ……………………………………………………………………………………………………………   ۱۰۶

منادی …………………………………………………………………………………………………………..   ۱۰۸

استغاثه …………………………………………………………………………………………………………   ۱۱۱

ندبه ……………………………………………………………………………………………………………..   ۱۱۳

مستثنی …………………………………………………………………………………………………………   ۱۱۵

 

فصل چهارم: مجرورات ……………………………………………………………………………………….   ۱۱۹

مجرورات …………………………………………………………………………………………………….   ۱۱۹

الاضافه ………………………………………………………………………………………………………..   ۱۲۰

حروف جَرّ ……………………………………………………………………………………………………   ۱۲۴

 

فصل پنجم: مجزومات ـ توابع ………………………………………………………………………………   ۱۳۵

مجزومات …………………………………………………………………………………………………….   ۱۳۵

توابع ……………………………………………………………………………………………………………   ۱۳۶

نـعـت …………………………………………………………………………………………………………..   ۱۳۷

بـدل …………………………………………………………………………………………………………….   ۱۴۰

عطف بیان …………………………………………………………………………………………………….   ۱۴۲

توکید ………………………………………………………………………………………………………….   ۱۴۴

عطف نسق ……………………………………………………………………………………………………   ۱۴۷

 

فصل ششم: اسماء عامله ………………………………………………………………………………………..   ۱۵۳

مصدر ………………………………………………………………………………………………………….   ۱۵۳

اسم فاعل ……………………………………………………………………………………………………..   ۱۵۴

اسم مبالغه …………………………………………………………………………………………………….   ۱۵۶

اسم مفعول ……………………………………………………………………………………………………   ۱۵۶

صفت مشبهه ………………………………………………………………………………………………….   ۱۵۷

اسم تفضیل …………………………………………………………………………………………………..   ۱۵۸

اسم فعل ……………………………………………………………………………………………………….   ۱۶۰

فصل فی تنازع ……………………………………………………………………………………………….   ۱۶۳

 

فصل هفتم: أفعال إنشاییه غیر طلبیه ……………………………………………………………………….   ۱۶۵

أفعال إنشائیه غیرطلبیه ……………………………………………………………………………………..   ۱۶۵

فعل التعجب ………………………………………………………………………………………………….   ۱۶۷

 

فصل هشتم: ادوات ………………………………………………………………………………………………   ۱۶۹

ادات شرط ……………………………………………………………………………………………………   ۱۶۹

ادات استفهام ………………………………………………………………………………………………….  ۱۷۶

ادات جواب ………………………………………………………………………………………………….   ۱۸۰

ادات تنبیه ……………………………………………………………………………………………………..   ۱۸۱

ادات عرض و تحضیض و توبیخ ……………………………………………………………………….   ۱۸۲

ادات تفسیر …………………………………………………………………………………………………..   ۱۸۳

ادات مصدریه ……………………………………………………………………………………………….   ۱۸۴

ادات استقبال …………………………………………………………………………………………………   ۱۸۶

ادات مفاجات ………………………………………………………………………………………………..   ۱۸۷

ادات زیادة ……………………………………………………………………………………….             ۱۸۸

ادات استئناف ………………………………………………………………………………………………..   ۱۹۰

ادات قسم ……………………………………………………………………………………………………..   ۱۹۱

ادات ردع و زجر ……………………………………………………………………………………………   ۱۹۳

ادات نفی ……………………………………………………………………………………………………..   ۱۹۳

 

فصل نهم: جمله و کلام ……………………………………………………………………………………….   ۱۹۵

 

فصل دهم: اسماء عدد …………………………………………………………………………………………   ۲۰۱

 

پیوست: نمونه سؤالات امتحانی ……………………………………………………………………………   ۲۰۶

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ