!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

مؤلف: دکتر سعید خیر اندیش

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۲۳۷صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء:  ۳۵۰۰۰۰ ریال

شابک:   ۰ــ ۱۹ــ ۶۳۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸
فهرست مطالب

عوامل بازدارنده در مدیریت کلاس درس.. ۱۳

مدیریت کلاس: چشم‎انداز کلی. ۱۵

مدیریت کلاس و تدریس… ۱۷

جو کلاس.. ۱۸

مدیریت کلاس به شیوه‎ای مؤثر: ویژگی‎های معلم. ۱۹

سازماندهی محیط فیزیکی. ۲۷

ترتیب نشستن و بحث گروهی. ۲۸

تأثیر جایگاه روی میزان مشارکت دانش‎آموزان. ۲۹

مدیریت کلاس مبتنی بر پیشگیری. ۲۹

«الگوی چیدن صندلی‎ها در کلاس‎های آموزش انفرادی». ۳۱

مراحل چهارگانه رشد فکری دانش‎آموزان: ۳۳

جلب مشارکت اولیای دانش‎آموزان. ۳۴

خلاصه فصل. ۳۷

شیوه‎های گوناگون برخورد با مشکلات مدیریت کلاس.. ۳۹

منشأ مشکلات مدیریت کلاس.. ۴۲

شیوه‎های مقابله با مشکلات مدیریت کلاس.. ۴۴

سلسله مراتب واکنش معلم. ۴۵

رویکردهای برخورد با مشکلات مدیریت کلاس.. ۴۸

رویکرد رفتارگرایانه. ۵۲

رویکرد تعامل‎گرایانه. ۵۴

خلاصه فصل. ۵۷

راهبردهای علمی برای آموزش دانش‎آموزان نامنظم. ۶۱

ویژگی‎های دانش‎آموز نامنظم. ۶۲

نقش معلم در ایجاد نظم در دانش‎آموزان. ۶۳

خلاصه فصل. ۷۳

رفتارهای ناشکیبا در میان دانش‎آموزان و معلمان. ۷۷

رفتار ناشکیبا ۷۷

ویژگی‎های یک کلاس شکیبا ۸۰

شاخص‎های شکیبایی. ۸۰

راهبرد فرآیندی در آموزش شکیبایی و صلح. ۸۲

هفت حیطه یادگیری شکیبایی. ۸۲

خلاصه فصل. ۸۳

نقش‎های جدید معلم زبان خارجی در کلاس‎های دانش‎آموز ـمحور  ۸۷

رویکرد دانش‎آموز  محور چیست؟. ۸۸

رویکرد برای سازماندهی فعالیت‎های آموزشی. ۸۸

دیدگاه انسان‎گرایانه. ۸۸

ضرورت‎های عینی. ۸۹

دیدگاه طراحی برنامه درسی. ۸۹

نقش معلم در کلاس‎های دانش‎آموز  محور ۹۰

فراهم کردن زمینه‎های مناسب برای فعالیت‎ دانش‎آموزان. ۹۱

تجزیه و تحلیل نیازهای دانش‎آموزان. ۹۲

انتخاب روش تدریس… ۹۴

انتقال مسئولیت.. ۹۵

مشارکت دانش‎آموزان در فعالیت‎ها ۹۶

رویکرد دانش‎آموز محور از دیدگاه معلم. ۹۸

خلاصه فصل. ۱۰۰

پیشینه طراحی مواد و وسایل آموزشی. ۱۰۳

ماهیت دانش… ۱۰۵

از دانش ورودی تا طرح‎واره‎های ذهنی فراگیرندگان در بدو آموزش       ۱۰۶

سازمان محتوای مواد آموزشی. ۱۰۷

تقدم موضوعات عینی بر موضوعات انتزاعی (ذهنی) در سازمان‎بندی محتوای موضوعات درسی     ۱۱۱

معیارهای صحت ارائه دانش… ۱۱۲

خلاصه فصل. ۱۱۴

تجدیدنظر در سازمان‎دهی کلاس درس: نیاز واقعی معلمان. ۱۱۷

چهارچوب آموزشی راهبردی: کمک به تجدید نظر در سازمان‎ کلاس‎ها  ۱۲۰

چهارچوب‎های آموزشی راهبردی. ۱۲۲

شرکت کنندگان. ۱۲۲

روش انجام دادن مصاحبه. ۱۲۴

ساختار مصاحبه. ۱۲۵

یافته‎های اولیه برآورد نیازها ۱۲۷

ابزارهای تغییر: منابع مورد نیاز در STF. 129

منابع مکتوب در مورد پژوهش و عمل. ۱۳۴

طرح‎های درسی. ۱۳۵

منابع تکمیلی. ۱۳۶

مسایل و مشکلات غیر قابل پیش‎بینی در فرآیند تغییر. ۱۳۸

معلمان و اصطلاحات.. ۱۴۰

پیامدهای اجرایی چهارچوبی آموزش راهبردی. ۱۴۱

خلاصه فصل. ۱۴۳

یادگیری مبتنی بر مساله چیست؟. ۱۴۷

فرآیند یادگیری مبتنی بر مساله. ۱۴۷

نقش معلم در فرآیند یادگیری مبتنی بر مساله. ۱۴۸

برنامه درسی و ارزیابی در کلاس‎های «مبتنی بر مساله». ۱۴۹

سازماندهی کلاس درس.. ۱۴۹

خلاصه فصل. ۱۵۰

ضرورت مطالعه خلاقیت در کودکان. ۱۵۳

خلاقیت چیست؟. ۱۵۳

موانع رشد و شکوفایی خلاقیت در کودکان. ۱۵۵

عوامل مؤثر در شکوفایی خلاقیت کودکان. ۱۵۶

نقش معلم در شکوفایی خلاقیت کودکان. ۱۵۸

نقش بزرگسالان در شکوفایی خلاقیت کودکان. ۱۶۰

خلاصه فصل. ۱۶۱

نقش معلمان در آموزش شیوه‎های مقابله با خشم به دانش‎آموزان     ۱۶۵

تعریف خشم. ۱۶۵

تجربه خشم. ۱۶۶

مقایسه ادراکات قربانیان و آماده سازان. ۱۶۹

ارزیابی خشم. ۱۷۰

مضرات خشم. ۱۷۲

بررسی پاسخ‎های کنار آمدن. ۱۷۴

خلاق بودن از نظر عاطفی. ۱۷۵

انجام ارزیابی‎های اولیه منطقی. ۱۷۶

چگونگی کنترل خشم. ۱۷۷

خود آرمیدگی. ۱۷۷

تلقیح استرس.. ۱۷۸

تخلیه کردن خشم. ۱۸۰

باور داشتن به خودتان به عنوان سازشگر. ۱۸۰

بی‎جرأتی (عدم قاطعیت). ۱۸۱

پرخاشگری. ۱۸۱

جرأت (قاطعیت). ۱۸۲

نمونه‎هایی از جرأت‎ورزی، فقدان جرأت‎ورزی و پرخاشگری. ۱۸۳

افزایش جرأت‎ورزی، شناخت کامل مفهوم جرأت‎ورزی. ۱۸۵

تدابیر تأثیرگذاری مطلوب و نامطلوب.. ۱۸۶

پذیرش حقوق و مسئولیت‎های خود. ۱۸۷

گروه‎های جرأت آموزی. ۱۸۸

خلاصه فصل. ۱۹۰

نقش معلمان در آموزش شیوه‎های مقابله با شکست به دانش‎آموزان     ۱۹۵

انجام ارزیابی‎های منطقی. ۱۹۷

راهبردهای خود  معلولیتی رفتاری. ۲۰۱

راهبردهای خود درماندگی ادعایی. ۲۰۳

علائم روانپزشکی. ۲۰۴

چند پیشنهاد مفید. ۲۰۵

عملکردگرا بودن. ۲۰۷

تسلط‎گرا بودن. ۲۰۹

شناخت توانمندی‎تان برای یادگیری. ۲۱۰

هزینه‎های پنهان تحسین. ۲۱۱

یادگیری کنار آمدن به شیوه‎ای مؤثر. ۲۱۲

اجتناب از نتیجه‎گیری‎های خود شکننده. ۲۱۳

فایق آمدن بر کمال‎گرایی. ۲۱۴

تقویت کردن احساس توانایی خودتان. ۲۱۴

مقایسه پسران و دختران. ۲۱۵

زندگی همراه با انتظارات واقع‎گرایانه. ۲۱۶

کنار آمدن با شکست به عنوان یک مهارت بهداشت روانی. ۲۱۷

خلاصه فصل. ۲۱۹

تشخیص و پرورش مهارت‎ها و شایستگی‎ها در مدارس.. ۲۲۳

رویکردهای سنجش و مهارت‎ها و شایستگی‎های فردی. ۲۲۴

پرورش مهارت‎ها و شایستگی‎ها ۲۲۷

روش‎های پرورش مهارت‎ها و شایستگی‎ها ۲۲۷

انسجام و رشد مرحله به مرحله مهارت‎ها و شایستگی‎ها ۲۲۹

مراحل رشد مهارت‎ها و شایستگی‎ها ۲۳۰

تمهیدات پرورش مهارت‎ها و شایستگی‎ها ۲۳۳

تمهید اول. ۲۳۳

تمهید دوم. ۲۳۵

تهمید سوم. ۲۳۷

خلاصه فصل. ۲۳۸

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ