!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: هیجانات منفی (افسردگی، اضطراب  و استرس)
مؤلفان: الهام کسمائی ، سمیرا الهامی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۲۱۳صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء: ۳۷۰۰۰۰ ریال

شابک: ۱-۵۴-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶ -۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

فهرست مطالب

مقدمه. ۱۳

فصل اول افسردگی

تاریخچه افسردگی.. ۱۷

تعریف افسردگی.. ۱۷

اشکال افسردگی.. ۱۸

افسردگی با شدت متوسط.. ۱۸

افسردگی شدید. ۱۸

افسردگی خفیف… ۱۹

عوامل بروز افسردگی.. ۱۹

عوامل ژنتیکى.. ۱۹

عوامل بیولوژیکى.. ۲۰

عوامل محیطى (روانى – اجتماعی). ۲۰

علائم بیماری افسردگی.. ۲۱

انواع اختلالات افسردگی.. ۲۳

افسردگی اساسی.. ۲۳

افسردگی دوقطبی (اختلال دوقطبی). ۲۳

افسردگی فصلی.. ۲۴

افسردگی پس از زایمان. ۲۵

اختلال خلقی ناشی از مواد. ۲۶

افسردگی مزمن.. ۲۶

رویکردها و دیدگاههای نظری افسردگی.. ۲۶

نظریه‌های شناختی افسردگی.. ۲۶

نظریه بک و تحریف‌های شناختی.. ۲۹

فرضیه اسنادی درماندگی آموخته‌شده. ۳۳

نظریه ناامیدی افسردگی.. ۳۵

نظریه سبک تمرکز بر خود افسرده ساز ۳۷

فرضیه پردازش شناختی مارتین.. ۴۲

نظریه تحلیل پردازش اطلاعات اینگرام. ۴۳

نظریه شناختی ویلیامز. ۴۳

نقطه نظر شناختی.. ۴۴

نظریه‌های رفتاری در افسردگی.. ۴۵

نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر. ۴۵

نظریه رفتار بین فردی لونیسون. ۴۶

نظریه رفتاری خود نظم‌بخشی کانفر. ۴۷

دیدگاه روان پویایی.. ۴۸

دیدگاه اصالت وجود. ۴۹

نظریه‌های یادگیری.. ۴۹

شیوع افسردگی در كودكان. ۴۹

شیوع افسردگی در نوجوانان. ۵۳

پیامدهای افسردگی.. ۵۴

درمان افسردگی.. ۵۵

دارودرمانی.. ۵۵

روان‌درمانی.. ۵۷

بازی درمانی.. ۵۷

رویکرد کنترل خویشتن رم. ۵۸

مدل درماندگی اکتسابی.. ۵۹

نظریه عقلانی-عاطفی الیس: ۶۰

درمان رفتاری لوینسون. ۶۱

درمان حل مشكل.. ۶۱

خانواده درمانی.. ۶۲

فصل دوم اضطراب

تاریخچه اختلال اضطراب.. ۶۵

تعریف اضطراب.. ۶۶

انواع اضطراب.. ۶۷

ویژگی‌های اضطراب.. ۶۸

سبب‌شناسی اضطراب.. ۶۹

عوامل زیست‌شناختی و جسمی.. ۶۹

عوامل محیطی و اجتماعی.. ۶۹

عوامل ژنتیکی و ارثی.. ۷۰

انواع اختلالات اضطرابی.. ۷۱

اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر. ۷۱

اختلال هراس… ۷۲

ترس‌های ساده یا اختصاصی.. ۷۳

اختلال اضطراب اجتماعی.. ۷۴

اختلال وسواس… ۷۴

اختلال تنش‌زای پس از رویداد. ۷۴

نظریه‌های سبب‌شناختی.. ۷۵

نظریه‌های زیست‌شناختی.. ۷۵

فرضیه ژنتیك.. ۷۶

فرضیه گابا ۷۷

فرضیه تولید آدرنالین – تولید نور آدرنالین.. ۷۸

مدلها و الگوهای نظری اضطراب و اختلالات آن. ۷۹

مدل یکپارچه‌شده. ۷۹

مدل مبتنی بر پذیرش… ۸۰

دیدگاه رفتاری.. ۸۱

دیدگاه شناختی.. ۸۲

پیامدهای اضطراب.. ۸۲

افزایش فشارخون و بیماری قلبی.. ۸۲

سرطان. ۸۳

بیماری‌های ریوی و مسائل جلدی.. ۸۳

اهداف درمان اضطراب.. ۸۳

رویکردهای درمانی اضطراب و اختلالات اضطرابی.. ۸۵

درمان آدلری.. ۸۵

درمان شناختی- رفتاری اضطراب.. ۸۸

F شناسایی احساسات اضطراب.. ۹۲

E نقش خودگویی اضطرابی.. ۹۳

A نگرشها و اقدامات مفید. ۹۳

R پیامدها و پاداشها ۹۴

رویکرد درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازهای.. ۹۶

رویکرد درمانی قصه‌گویی.. ۹۷

گشتالت درمانی.. ۹۸

درمان عقلانی – هیجانی – رفتاری.. ۹۹

مشاوره رفتاری.. ۱۰۰

مشاوره خانوادگی (رویکردهای سیستمی، نظام نگر). ۱۰۱

نمایش درمانگری.. ۱۰۲

آموزش جرأت ورزی.. ۱۰۶

مداخلات دارویی.. ۱۰۷

فصل سوم استرس

تاریخچه استرس… ۱۱۵

تعریف استرس… ۱۱۶

منابع استرس… ۱۱۸

استرس‌های ناشی از شغل.. ۱۱۹

استرس‌های ناشی از مسائل اجتماعی.. ۱۱۹

استرس‌های ناشی از شرایط خانوادگی.. ۱۲۰

مهاجرت.. ۱۲۱

علائم استرس… ۱۲۱

علائم جسمانی.. ۱۲۲

علائم روانی و رفتاری.. ۱۲۲

انواع استرس… ۱۲۴

طبقه‌بندی استرس‌ها از نظر شدت و فراوانی.. ۱۲۴

طبقه‌بندی استرس‌ها از نظر کیفیت… ۱۲۵

طبقه‌بندی استرس‌های از نظر مدت.. ۱۲۶

نظریه‌ها و الگوهای استرس… ۱۲۶

نظریه روان تحلیل گری.. ۱۲۶

نظریه تكوین و تعادل خودكار ۱۲۸

نظریه پردازش اطلاعات.. ۱۲۹

الگوی فرهنگی اجتماعی.. ۱۲۹

الگوی مذهبی.. ۱۳۰

الگوی روان‌تنی.. ۱۳۱

الگوی واكنش حفاظتی.. ۱۳۲

الگوی پاسخ فیزیولوژیكی.. ۱۳۴

الگوی بیوشیمی.. ۱۳۵

الگوی دوهرنوند. ۱۳۷

الگوی متغیرهای روان‌شناختی و اختلالهای جسمانی.. ۱۳۷

پیامدها و عوارض استرس… ۱۴۱

پیامدهای روانی.. ۱۴۱

اختلال استرس پس از تروما ۱۴۱

بیماری روانی گروهی.. ۱۴۲

فرسودگی شغلی.. ۱۴۲

پیامدهای فیزیکی استرس… ۱۴۳

بیماریهای قلبی – عروقی.. ۱۴۳

بیماری‌های دستگاه گوارش… ۱۴۴

بیماری‌های اسکلتی – عضلانی.. ۱۴۵

اختلالات سیستم ایمنی و سرطان‌زایی.. ۱۴۶

صدمات و حوادث.. ۱۴۷

بیماری‌های دیگر. ۱۴۸

پیامدهای رفتاری.. ۱۴۸

مقابله با استرس… ۱۵۰

کارکردهای مقابله. ۱۵۱

راهبردهای مقابله با استرس… ۱۵۲

راهبرد مقابله مسئله مدار ۱۵۳

راهبرد هیجان مدار ۱۵۴

موضع‌گیری‌های نظری در خصوص ایمن‌سازی در مقابل استرس… ۱۵۷

مرحله اول: مفهوم‌سازی.. ۱۵۹

عوامل مربوط به رابطه درمانگر و مراجع.. ۱۶۰

گردآوری اطلاعات و جمع‌بندی.. ۱۶۱

مصاحبه. ۱۶۱

یادآوری بر اساس تصویرسازی ذهنی.. ۱۶۱

خود بازنگری.. ۱۶۲

ارزشیابی‌های رفتاری.. ۱۶۳

آزمون روانی.. ۱۶۳

فرایند مفهوم‌سازی مجدد. ۱۶۴

مرحله دوم) اکتساب و تمرین مهارتها ۱۶۴

آموزش آرامش دهی.. ۱۶۶

راهبردهای شناختی.. ۱۶۷

روش خودآموزی.. ۱۶۹

آموزش حل مسئله. ۱۷۱

انکار ۱۷۲

پرت کردن حواس… ۱۷۲

مرحله سوم) کاربرد و پیگیری مستمر. ۱۷۴

تمرین تصویرسازی ذهنی.. ۱۷۵

تمرین رفتاری.. ۱۷۶

سرمشق گیری.. ۱۷۶

نقش گزاری.. ۱۷۶

مواجهه تدریجی در واقعیت… ۱۷۷

پیشگیری از عود. ۱۷۷

پیگیری مستمر. ۱۷۸

مدلهای مقابله با استرس… ۱۷۸

مدل مبتنی بر محرک.. ۱۷۸

مدل مبتنی بر پاسخ.. ۱۷۹

مدل تعاملی.. ۱۷۹

روشهای ارزیابی استرس… ۱۸۰

روش روان فیزیولوژیكی.. ۱۸۱

روش بیوشیمی.. ۱۸۱

روش‌های ارزیابی شناختی.. ۱۸۳

عوامل جمعیت شناختی.. ۱۸۵

روش‌های ارزیابی رفتاری.. ۱۸۶

مشاهده رفتار ۱۸۶

خود گزارشدهی.. ۱۸۷

جمع بندی.. ۱۸۸

منابع.. ۱۹۰

مقدمه

رفتار انسان فوق­العاده پیچیده است – آن‌قدر پیچیده كه نظریه‌های زیادی برای تبیین آن وجود دارد. چون در هرلحظه و در هر مكان عوامل بسیار زیادی در یك رفتار خاص نقش دارند، در واقع رفتار انسان است كه زندگی فرد را چه در ارتباط با دیگران و چه در ارتباط با خودش شكل می‌دهد. مدت‌های مدیدی پیش‌زمینه این رفتار، موضوع كار روان­شناسان و محققان بود. هم‌زمان با این موضوع جنبه‌های مرضی نیز موردتوجه قرار گرفت و برای سهولت به طبقه‌بندی اختلالات پرداختند و برای هرکدام از اختلالات نشانگانی را اختصاص دادند (رعایی، دلاور و فرخی، ۱۳۹۰).

اختلالات روانی با توجه به دنیای پرتنش كنونی اهمیت ویژه‌ای پیدا كرده­اند كه در بین این اختلالات، استرس، اضطراب و افسردگی از تاریخچه‌ای طولانی و شیوع بالایی برخوردار هستند و توجه محققان را به خود جلب کرده‌اند. استرس رابطه اختصاصی بین شخص و محیطی است كه در آن تنشِ ارزیابی­شده، از حد امكانات فرد فراتر رفته و سلامتی او را در معرض خطر قرار می‌دهد (خدایاری­فرد و پرند، ۱۳۹۵). اضطراب نوعی احساس ترس و ناراحتی بی‌دلیل است که نشانه بسیاری از اختلالات روان‌شناختی می‌باشد. در واقع اضطراب نشانه اصلی و مشترك تمام اختلالات موجود در این طبقه است (عزیزی و براتی، ۱۳۹۳). افسردگی نیز نوعی عکس‌العمل به استرس است كه در آن هیچ‌چیز حتی آنچه نشانه شایستگی و توانایی آنان است، ارزشمند به نظر نمی‌رسد (برنز[۱]، ۱۳۹۲).

امروزه تقریباً تمامی افراد با واژه­های استرس، اضطراب و افسردگی آشنایی دارند؛ چراكه جزء جدایی­ناپذیر زندگی انسان شده و انسان از كودكی با موقعیت‌های تنش‌زا مواجه است. مرگ نزدیكان، حوادث غیرمترقبه، بیكاری و ناكامی­های متعدد، ازجمله موقعیت‌هایی هستند كه به ایجاد اختلالات مذکور (استرس، اضطراب و افسردگی) می­انجامند (شاملو، ۱۳۹۳). لذا ازآنجایی‌که منابع آن را نمی‌توان از بین برد؛ می­توان با شناخت آن راه‌های مقابله مؤثر را اتخاذ كرد و از تأثیرات منفی آن كاست.

هدف پژوهش حاضر، آشنایی با مفهوم استرس، اضطراب و افسردگی، عوامل مؤثر و تأثیر این اختلالات بر بهداشت روانی و سلامت جسمانی، روش‌های مقابله و ارزیابی آنان است. در فصل اول پس از بیان تاریخچه استرس، تعریف آن، عوامل ایجادکننده استرس و نقش آن در بروز بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های قلبی، تنفسی، فشارخون و بیماری‌های روانی، استرس از دیدگاه متخصصان گوناگون و راه­های مقابله با آن بررسی شده­ است. در فصل دوم اضطراب و مبانی نظری مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل سوم نیز به بیان مفهوم افسردگی، زمینه­های بروز و سایر مبانی نظری آن اختصاص دارد.

بررسی مروری سه اختلال افسردگی، اضطراب و استرس در پژوهش حاضر، موجب می‌شود كه خوانندگان به اهمیت و ضرورت توجه به افسردگی، اضطراب و استرس، پیامدها و روش‌های مقابله با آن پی ببرند همچنین مطالعه پژوهش حاضر می‌تواند برای مشاوران، روانشناسان، دانشجویان و سایر اقشار نیز مفید واقع شود.

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ