!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: اختلالات تحولی(اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اوتیسم)
مؤلفان:  آزاده شریفی نیا، الهام کسمائی،سمیرا الهامی،مهسا محمد حسینی عارفی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۳۳۰صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء: ۴۵۰۰۰۰ریال

شابک: ۳-۴۷-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶ -۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸www.rozapub.ir     

فهرست مطالب

مقدمه. ۱۷

تاریخچه. ۱۸

ملاک‌های تشخیصی ADHD بر اساس DSM-IV-TR.. 21

الف- علائم و نشانه های بی‌توجهی بر اساس DSM-IV-TR.. 21

ب- نشانه‌های تكانشی- بیش فعالی بر اساس DSM-IV-TR.. 22

ب- ۱- نشانه‌های بیش فعالی.. ۲۲

ب- ۲- نشانه‌های تكانشی بودن بر اساس DSM-IV-TR.. 23

سایر نشانگان اختلال نقص توجه- بیش فعالی.. ۲۳

الف) نشانه های اصلی.. ۲۳

۱) بی‌توجهی.. ۲۳

۲) فزون‌كنشی (بیش‌فعالی). ۲۵

۳) تكانشگری.. ۲۶

ب) نشانه‌های ثانوی.. ۲۷

۱) نشانه‌های رفتاری… ۲۸

۲) نشانه‌های شناختی.. ۲۹

۳) نشانه‌های هیجانی.. ۳۲

۴) نشانه‌های اجتماعی.. ۳۳

۵) نشانه‌های حركتی.. ۳۶

سبب‌شناسی.. ۳۹

تبیین های زیست شناختی.. ۳۹

عصب – شیمیایی.. ۳۹

سیستم‌های عصب کالبدشناختی.. ۴۰

ژنتیك… ۴۲

عوارض قبل از تولد.. ۴۴

نوروآناتومی.. ۴۴

نوروتر انسمیترها. ۴۵

لوب فرونتال- دوپامین و ADHD.. 45

فرضیه فرونتال لوب… ۴۶

سایر عوامل زیست شناختی.. ۴۷

مفهوم‌سازی‌های روان‌شناختی.. ۴۸

مفهوم‌سازی‌های روانی – اجتماعی.. ۴۹

انواع ADHD.. 50

همبودی با اختلالهای دیگر. ۵۰

همه‌گیرشناسی و بروز. ۵۸

اثرات روانی – اجتماعی و ابعاد مرتبط… ۶۸

كودكی اول.. ۶۸

كاركرد تحصیلی.. ۶۸

كاركرد خانوادگی.. ۶۹

كاركرد اجتماعی.. ۷۰

كودكی میانی.. ۷۰

كاركرد رفتاری… ۷۰

كاركرد تحصیلی.. ۷۱

كاركردهای خانوادگی.. ۷۳

كاركرد اجتماعی.. ۷۴

كاركرد هیجانی.. ۷۴

نوجوانی.. ۷۵

كاركرد رفتاری… ۷۵

كاركرد تحصیلی.. ۷۵

كاركرد خانوادگی.. ۷۶

كاركرد اجتماعی.. ۷۶

كاركرد هیجانی.. ۷۷

تشخیص…. ۷۷

الف- تاریخچه خانوادگی.. ۷۷

ب- ارزیابی.. ۷۹

مصاحبه‌ها. ۸۰

مقیاس های درجه‌بندی رفتار. ۸۱

مقیاس سنجش اختلال کم توجهی- بیش فعالی.. ۸۲

آزمون وکسلر. ۸۲

مقیاسهای درجه بندی کانرز (فرم معلم و والدین). ۸۳

سنجش مبتنی بر كلینیك… ۸۳

مشاهده مستقیم.. ۸۴

سایر روش‌ها. ۸۸

درمان ADHD.. 88

داروشناسی روانی.. ۸۹

داروهای محرك سیستم اعصاب مركزی.. ۹۱

مكانیسم اثر. ۹۲

فارماكوكینتیك… ۹۲

دوزاژ. ۹۳

عوارض جانبی.. ۹۳

ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای (TCA). 94

آتوموكستین.. ۹۶

مدافینیل.. ۹۷

داروهای جایگزین دیگر. ۹۸

سلژیلین.. ۹۹

ممانتین.. ۹۹

اثرات دارویی.. ۱۰۰

موارد مصرف درمانی.. ۱۰۱

احتیاط‌ها و واکنش‌های جانبی.. ۱۰۱

تداخلات دارویی.. ۱۰۱

تداخل‌های آزمایشگاهی.. ۱۰۲

دوزاژ دارو. ۱۰۲

تأیید تجربی اثربخشی ممانتین بر روی ADHD.. 103

اثرات داروهای محرك.. ۱۰۴

داروهای غیر محرک… ۱۰۷

رفتاردرمانی.. ۱۰۷

ج- درمان‌های شناختی و رفتاری… ۱۱۰

مدیریت وابستگی مستقیم.. ۱۱۳

اولیا و تعامل با کودکان بیش‌فعال.. ۱۱۴

آموزش رفتاری والدین.. ۱۱۹

تعامل معلمان با کودکان بیش‌فعال.. ۱۲۱

مداخله‌های رفتاری مدرسه ای.. ۱۲۲

راهبردهای آموزشی در اصلاح رفتار. ۱۲۳

آموزش تاخیر-پاسخ.. ۱۲۴

اجرای نقش مثبت از طریق تئاتر و نمایش… ۱۲۴

راه های کنترل خشم.. ۱۲۸

درمان تركیبی.. ۱۲۹

پژوهش‌های موردی و درمان‌های چندوجهی.. ۱۳۱

نقش بازی در کاهش اختلالات بیش فعالی.. ۱۳۲

آموزش علایق اجتماعی (مداخله مبتنی بر سبک آدلر):. ۱۳۴

بیوفیدبک و تمرین‌های ورزشی.. ۱۳۵

پروتکل‌های درمانی نوروفیدبك برای ADHD.. 136

پروتكل ۲: تقویت SMR با سركوب بتا ۲٫ ۱۳۶

پروتكل ۳: سركوب تتا/ تقویت بتا۱٫ ۱۳۷

کوچینگ، روش نوین کمک درمانی برای اختلال نقص توجه- بیش فعالی.. ۱۳۷

تکنیکهای کوچینگ…. ۱۳۹

اجزای اصلی روش درمانی کوچینگ…. ۱۴۰

خلاصه مقالات و یافته‌های پژوهشى در حوزه درمان.. ۱۴۲

سوابق مداخلات رفتاری (آموزش‌های مدیریت رفتاری به والدین):. ۱۴۴

سوابق مداخله شناختی (آموزش حافظه کاری). ۱۵۶

آزمون واكنش زمانی انتخابی (CRT). 163

مقدمه. ۱۷۱

تاریخچه. ۱۷۲

تعریف اختلال اتیسم.. ۱۷۳

گستره تغییرات و سیر تحولی اختلال‌های طیف اوتیسم از DSM- IV تا DSM- V.. 174

علت شناسی اوتیسم.. ۱۷۷

الف) نظریه‌های علّی اولیه. ۱۷۷

ب) نظریه های علی امروزی… ۱۷۹

پایه های عصب شناختی اختلال طیف اتیسم.. ۱۷۹

تراکم سیناپسی.. ۱۸۱

ساختار و عملکرد مغزی.. ۱۸۱

سیستم لیمبیک…. ۱۸۲

شکنج فوزیفرم. ۱۸۳

لوب فرونتال.. ۱۸۴

پایه های ژنتیكی اختلال طیف اتیسم.. ۱۸۵

تکامل شناختی اجتماعی.. ۱۸۶

زیستی محیطی.. ۱۸۹

پاتوفیزیولوژی اتیسم.. ۱۹۰

نقش نرونهای آینه ای در اختلالات تحولی (اوتیسم). ۱۹۲

نرونهای آینه ای و همدلی.. ۱۹۴

نرونهای آینه ای و تقلید.. ۱۹۵

نرونهای آینه ای و یادگیری.. ۱۹۶

نرونهای آینه ای و نظریه ذهن.. ۱۹۶

نرونهای آینه ای و رشد زبان – ارتباطات… ۱۹۷

مدلهای سبب‌شناسی.. ۱۹۷

مدل روان‌کاوی… ۱۹۷

مدل بدكاركردی عصب‌شناختی.. ۱۹۹

مدل بیوشیمایی و دارودرمانی.. ۲۰۰

مدل رفتاری… ۲۰۱

علائم اختلال طیف اتیسم طبق نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5). 202

سطوح شدت اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی.. ۲۰۴

ویژگی‌های بالینی.. ۲۰۶

میزان شیوع اختلال اوتیستیک…. ۲۱۱

پیش‌آگهی.. ۲۱۳

تشخیص اتیسم.. ۲۱۳

تشخیص مقدماتی اوتیسم.. ۲۱۶

ارزشیابی تشخیص جامع.. ۲۱۷

آزمونCHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت). ۲۱۹

پرسشنامه ASSQ.. 220

آزمون CARS. 220

آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن.. ۲۲۱

مداخلات درمانی، توانبخشی و آموزشی برای اختلال طیف اوتیسم و دیدگاه‌های مرتبط… ۲۲۲

فرضیه‌های مبتنی بر نارسایی ادراکی  شناختی و مداخله‌های درمانی اوتیسم.. ۲۲۴

طبقه‌بندی برنامه‌های مداخله‌ای برای کودکان طیف اوتیسم.. ۲۲۶

۱-مداخله‌های قرارگرفته در حیطه روانی  آموزشی.. ۲۲۶

۲-درمان‌های جایگزین.. ۲۲۷

۳-مداخله های زیستی – درمانی.. ۲۲۷

نمونه‌هایی از مهم‌ترین مداخله‌های درمانی، توان‌بخشی و آموزشی کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اوتیسم. ۲۲۸

مداخله تحلیل رفتار کاربردی (ABA). 228

آموزش و تربیت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و ناتوانیهای ارتباطی (تیچ). ۲۲۹

فلورتایم.. ۲۳۰

روش داستان‌های اجتماعی.. ۲۳۱

سیستم نظام تبادل تصویری (PECS). 232

گفتاردرمانی.. ۲۳۳

ارتباط تسهیل شده (FC). 233

هنردرمانی.. ۲۳۴

کاردرمانی.. ۲۳۴

موسیقی درمانی.. ۲۳۵

صوت درمانی.. ۲۳۶

برنامۀ آموزشی سان رایز. ۲۳۷

یکپارچگی حسی.. ۲۳۷

مداخله مبتنی بر رایانه چهره خوانی.. ۲۳۹

درمان دارویی اتیسم.. ۲۴۰

رژیم غذایی.. ۲۴۲

درمان با شلاتورها. ۲۴۳

درمان با اکسیژن فشار بالا.. ۲۴۳

درمان با سلول‌های بنیادی.. ۲۴۳

درمان کودکان مبتلا به بیمارى اوتیسم با ربات… ۲۴۳

درمان پیشنهادی.. ۲۴۵

مداخله رفتاری فشرده اولیه. ۲۴۵

خلاصه مقالات و یافته‌های پژوهشى در حوزه درمان.. ۲۴۷

فضاهای آموزشی- درمانی کودکان مبتلا به اتیسم در جهت الگوبرداری مناسب… ۲۵۲

فضاهای لازم در بخش آموزشی.. ۲۵۳

    فضای لازم جهت‌بخش تشخیص و ارزیابی.. ۲۵۳
    کلاس‌های آموزشی.. ۲۵۳

بخش درمانی.. ۲۵۴

    بخش درمان غیر فیزیکی.. ۲۵۴
    بخش درمان فیزیكی.. ۲۵۴

نمونه‌های موردی که در راستای اهداف موضوع موردنظر در خارج از کشور در حال فعالیت می‌باشد: ۲۵۴

مرکز آموزش کودکان اوتیسم کیتا، بلغارستان.. ۲۵۴

خانه کودکان اتیسم لوته. ۲۵۷

مرکز اوتیسم مانتسوری… ۲۵۹

مرکز اوتیسم نتلی.. ۲۶۰

مدرسه استثنایی موس بروک… ۲۶۱

مرکز ویتون.. ۲۶۳

مرکز اوتیسم سانفیلد.. ۲۶۴

منابع.. ۲۶۹

ضمائم.. ۲۹۷

الف) اختلال نقص توجه – بیش فعالی.. ۲۹۷

پرسشنامه کانرز والدین.. ۲۹۷

پرسشنامه کانرز معلمان (اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان). ۳۰۰

شیوه نمره‌گذاری و تفسیر. ۳۰۲

برنامه درمانی برای والدین كودكان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی.. ۳۰۴

    هدف كلی: توجه مثبت به كودك.. ۳۰۴
    هدف كلی توجه مقتدرانه به تمام فعالیت‌های متضاد با رفتار منفی كودك.. ۳۰۴
    هدف كلی: آموزش نحوه انجام فعالیت‌ها به كودك.. ۳۰۵
    هدف كلی: توانایی صدور دستورهای مؤثر و مناسب… ۳۰۵
    هدف كلی: آموزش عدم‌مداخله و قطع فعالیت‌های والدین توسط كودك.. ۳۰۶
    هدف كلی: برپایی سیستم اقتصاد ژتونی و كسب امتیاز برای دریافت جایزه و پاداش در خانه. ۳۰۷
    ۷٫ هدف كلی: یادگیری تنبیه كودك در زمان انجام رفتارهای نامناسب… ۳۰۹

ب) اوتیسم.. ۳۲۰

نسخه فارسی پرسش‌نامه غربالگری زودهنگام ویژگی‌های اوتیسم (ESAT-PV) در کودکان نوپا. ۳۲۰

تست ارزیابی طیف اوتیسم کودکان CAST برای سنین ۴ تا ۱۱ سال (فرم والدین). ۳۲۱

برنامه رفتاردرمانی برای بهبود اوتیسم.. ۳۲۵

پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم.. ۳۲۸

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ