!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

عنوان کتاب : نگاهی به مسئولیت پذیری در تعلیم و تربیت اسلامی
(پرورش مسئولیت پذیری در دوره دوم تربیت از دیدگاه اسلام )
مولفان : دکتر مهشید ایزدی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترزهرا حسینی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ناشر : نشر رزا

سال چاپ : اول -۹۷

قطع : ۱۲۱ صفحه / وزیری

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
گفتار اول: مسئولیت پذیری و تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………………۷
قرآن و تربیت …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
روشن و روشنگر بودن قرآن کریم:……………………………………………………………………………………………………۹
رسالت قرآن در معرفت( فراخوانی قرآن به دانش:)…………………………………………………………………………..۳
ابزارهای تربیت در قرآن …………………………………………………………………………………………………………………۶۰
تعلیم تربیت بر اساس مبانی فلسفه اسلامی……………………………………………………………………………………۶۶
ویژگیهایی تعلیم وتربیت اسلامی……………………………………………………………………………………………………۶۲
فطری بودن………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
مستمر بودن……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
فرامكانی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
جامعیت داشتن………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
اهداف تعلیم و تربیت اسلامی ……………………………………………………………………………………………………….۶۱
-هدف غایی تعلیم و تربیت اسلامی ……………………………………………………………………………………………….۶۱
-اهداف واسطه ای ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
عبادت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
الف ) عبارت لفظی :……………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
ب) عبارت عملی : ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
تقوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
پرورش روح عدالت خواهی……………………………………………………………………………………………………………..۶۹
شكر گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
اصول تعلیم و تربیت اسلامی………………………………………………………………………………………………………….۶۳
اصل تعقل ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
اصل عدل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
اصل عزت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
اصل کرامت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
اصل اعتدال…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
روش های تعلیم و تربیت اسلامی…………………………………………………………………………………………………..۲۷
روش امر به معروف و نهی از منكر………………………………………………………………………………………………….۲۷
روش توبه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
روش تشویق و تنبیه………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
روش مهرورزی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
مبانی نظری تربیت اجتماعی در تعلیم و تربیت اسلامی…………………………………………………………………۹۴
مبانی تربیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
مبنای اول: جامعه پذیری………………………………………………………………………………………………………………۹۱
مبنای دوم: الفت…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
مبانی سوم: کرامت………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
مبنای چهارم: تفاوت استعدادها ……………………………………………………………………………………………………..۹۹
اهداف تربیت اجتماعی در تعلیم و تربیت اسلامی ………………………………………………………………………….۹۹
.۶مراعات حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
.۲گسترش دامنه برادری…………………………………………………………………………………………………………………۹۳
.۹تامین نیاز و بهره وری مشروع …………………………………………………………………………………………………….۹۳
کلّیاتی از تربیت اجتماعی در جهان غرب……………………………………………………………………………………….۹۳
تربیت اجتماعی در اروپا و آمریكای شمالی …………………………………………………………………………………..۴۰
کار و تربیت اجتماعی کودکان:……………………………………………………………………………………………………….۴۲
ضرورت مسئولیت پذیرى……………………………………………………………………………………………………………….۴۹
مصادیق مسئولیت اجتماعی در تعلیم و تربیت اسلامی………………………………………………………………….۴۱
-عدالت در برخوردهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………۴۷
دلایل منكران مسئولیت اخلاقى …………………………………………………………………………………………………….۱۶
تربیت و مسئولیت پذیری ………………………………………………………………………………………………………………۱۹
-مفهوم شناسی تربیت……………………………………………………………………………………………………………………۱۹
گفتار دوم: مسئولیت پذیری در دوره دوم تربیت ………………………….. …………………………………………۱۱
دورههای تربیتی مورد نظر از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………….۱۱
دوره دوم: دورهی اطاعت وفرمانبرداری…………………………………………………………………………………………..۱۱
هدف غایی مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره…………………………………………………………………………۱۷
اهداف واسطی مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره……………………………………………………………………۱۹
پرورش روحیه تعاون و همكاری، آزاداندیشی…………………………………………………………………………………… ۷۰
احترام به عقاید وحقوق دیگران……………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
آشنایی با مسئولیتهای فردی و اجتماعی……………………………………………………………………………………..۷۶
پرورش روحیه نظم و انضباط…………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
راستگویی،تنظیم نحوه سخن گفتن در موقعیتهای مختلف و سایر آداب. ………………………………………… ۷۹
تاکیدات آموزشی مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره……………………………………………………………….۷۴
روشهای مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره…………………………………………………………………………..۷۱
شیوههای مسئولیتپذیری نوجوان…………………………………………………………………………………………………… ۷۱
مسئولیت دادن متناسب با توان نوجوان…………………………………………………………………………………………….۷۱
آشنا ساختن با اداب واخلاق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
تربیت و رشد تفكر دینی………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
موعظه فرزندان………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
تكریم و احترام ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
محبت کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
اعتدال و میانه روی در برخورد………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
مدارا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
توجه دادن به وضع ظاهر…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
آموزش معاشرت………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
تشویق و تنبیه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
اعتماد به نفس و تقویت اراده…………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
اهداف غایی و واسطی مبتنی بر مسئولیتپذیری در دوره تربیتی دوم از دیدگاه اسلام………………….۹۹
تاکیدات آموزشی وروشهای مناسب مبتنی بر مسئولیتپذیری در دوره تربیتی دوم از دیدگاه اسلام۹۴
فرجام سخن …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
پیشنهادهای تربیتی ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ