!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

عنوان :
 اثربخشی درمان مبـتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش نگرانی و استـرس پس از سانحه ناشی از روابط فرا زناشویی همسر
مولف : معصومه محمودی فرد

ناشر : #نشررزا

قطع کتاب : ۱۴۴صفحه ، رقعی

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ریال

@tiype_sayeban

www.rozapub.ir

۰۹۱۲-۹۲۱۱۷۵۶

 

پیش‌گفتار………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………. ۱۳

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

بیان مسئله………………………………………………………………………………………… ۱۶

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………….. ۲۴

    درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد……………………………………………………………… ۲۴
    نگرانی…………………………………………………………………………………….. ۲۵
    استرس پس از سانحه………………………………………………………………………. ۲۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………….. ۲۷

مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲۹

الف) روابط فرازناشویی (خیانت)…………………………………………………………………. ۲۹

    انواع خیانت زناشویی………………………………………………………………………. ۳۱
    روابط فرازناشویی و اینترنت……………………………………………………………….. ۳۳
    موانع روابط زناشوئی……………………………………………………………………… ۳۵
    تئوری‌های مختلف در مورد خیانت و بی‌وفایی…………………………………………….. ۳۶
    علل خیانت……………………………………………………………………………….. ۳۹
    پیامدهای روابط فرازناشویی……………………………………………………………….. ۴۰
    واکنش‌های مردان و زنان به خیانت………………………………………………………… ۴۱

ب) نگرانی……………………………………………………………………………………….. ۴۳

    ماهیت نگرانی…………………………………………………………………………….. ۴۳
    سبب‌شناسی فرآیند نگرانی…………………………………………………………………. ۴۷

مدل فراشناختی نگرانی……………………………………………………………………. ۵۰

ج) استرس……………………………………………………………………………………….. ۵۴

    مفهوم استرس……………………………………………………………………………… ۵۴
    مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن……………………………………………………. ۵۶
    آسیب پذیری در مقابل استرس……………………………………………………………… ۵۷
    استرس پس از سانحه……………………………………………………………………… ۵۸
    نشانه‌ها و معیارهای DSM 5 برای اختلال استرس پس از سانحه…………………………… ۵۹

د) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد…………………………………………………………………. ۶۲

    تعریف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد………………………………………………………. ۶۲
    هدف ACT……………………………………………………………………………….. 64
    تفاوت ACT با دیگر رویکردهای مبتنی بر توجه آگاهی……………………………………. ۶۵
    خصوصیت منحصربه‌فرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد…………………………………….. ۶۶
    مبنای فلسفی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد……………………………………………….. ۶۷
    مبنای نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد…………………………………………………. ۶۷
    فرایند‌های اصلی شیوه درمانی……………………………………………………………… ۶۹

یک: پذیرش………………………………………………………………………………. ۶۹

دو: ناهم‌آمیزی شناختی……………………………………………………………………. ۷۱

سه: خود به‌عنوان یک بافت………………………………………………………………. ۷۲

چهار: در زمان حال بودن………………………………………………………………….. ۷۳

پنج: ارزش‌ها……………………………………………………………………………… ۷۴

شش: عمل متعهدانه……………………………………………………………………… ۷۶

هفت: انعطاف‌پذیری روانی………………………………………………………………. ۷۶

    مدل آسیب شناسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد…………………………………………. ۷۷
    درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای حل اختلافات فرازناشویی…………………………….. ۷۸

هـ) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………… ۸۱

    پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………… ۸۱
    پژوهش‌های خارجی……………………………………………………………………….. ۸۲

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………….. ۸۳

روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۸۵

جامعه  آماری…………………………………………………………………………………….. ۸۵

نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………….. ۸۵

ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. ۸۶

    پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا…………………………………………………………………. ۸۶
    پرسشنامه استرس پس ازسانحه…………………………………………………………….. ۸۶

روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………… ۸۷

روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………… ۸۸

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…………………………………………… ۸۹

بخش اول: شاخص‌های توصیفی…………………………………………………………………… ۹۱

    توزیع فراوانی افراد موردم طالعه برحسب گروه…………………………………………….. ۹۱
    توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن……………………………………………… ۹۲
    آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. ۹۲

بخش دوم: فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………… ۹۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………… ۹۹

خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………. ۱۰۱

بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………… ۱۰۱

محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۰۶

پیشنهاد‌های پژوهش……………………………………………………………………………… ۱۰۶

    پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………. ۱۰۶
    پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………….. ۱۰۷

منابع……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………… ۱۲۱

 

 

خیانت زناشویی ممکن است باعث آسیب روانی شدیدی در همسر خیانت دیده شود. افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، از دست دادن اعتماد به نفس، سرزنش خود و اقدام‌های خودآسیب‌رسان (مثل خودکشی) از جمله این عواقب هستند. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ــ پس آزمون با گروه کنترل بود که با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش نگرانی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی همسر انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زوجین آسیب دیده از روابط فرازناشویی که در شش ماهه دوم سال ۹۶ به مرکز مشاوره بهزیستی و مرکز  مشاوره افق شهر  بیرجند مراجعه کردند، تشکیل داد. از این بین تعداد ۳۰ نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند، به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) منتسب شدند. روش اجرای مداخله­ی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به‌صورت آموزش در ۸ جلسه به گروه آزمایش بود و گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند. برای گردآوری داده­ها از  پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا می‌یر (۲۰۰۹) و استرس پس از سانحه کیان و همکاران (۱۹۸۹) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش نگرانی و استرس پس از سانحه زوجین آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر مؤثر بوده است. با توجه به نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهاد می‌شود برای کاهش نگرانی و استرس پس از سانحه زوجین آسیب دیده از روابط فرازناشویی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مراکز مشاوره و روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد.

 

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ