!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب:    نشانگان روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب  و استرس)
مؤلف: فاطمه محسن زاده

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۳۱۳صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۸

بهاء: ۵۷۰۰۰۰ ریال

شابک: ۰-۸۰-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸
فهرست مطالب

مقدمه. ۱۲

فصل اول.. ۱۴

مقدمه. ۱۵

تعریف افسردگی.. ۱۶

عوامل بروز افسردگی.. ۱۷

عوامل ژنتیکى.. ۱۷

عوامل بیولوژیکى.. ۱۷

عوامل محیطى (روانى – اجتماعی). ۱۷

علائم بیماری افسردگی.. ۱۸

اشکال افسردگی.. ۲۱

افسردگی با شدت متوسط… ۲۱

افسردگی شدید.. ۲۱

افسردگی خفیف…. ۲۱

انواع اختلالات افسردگی.. ۲۲

افسردگی اساسی.. ۲۲

افسردگی دوقطبی (اختلال دوقطبی). ۲۲

افسردگی فصلی.. ۲۳

افسردگی پس از زایمان.. ۲۴

اختلال خلقی ناشی از مواد. ۲۵

افسردگی مزمن.. ۲۵

رویکردها و دیدگاه های نظری افسردگی.. ۲۶

نظریه بک و تحریف‌های شناختی.. ۲۶

فرضیه اسنادی درماندگی آموخته‌شده. ۳۰

نظریه سبک تمرکز بر خود افسرده ساز. ۳۲

فرضیه پردازش شناختی مارتین.. ۳۸

نظریه تحلیل پردازش اطلاعات اینگرام. ۳۹

نظریه شناختی ویلیامز. ۳۹

نقطه نظر شناختی.. ۴۱

نظریه‌های رفتاری در افسردگی.. ۴۱

نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر. ۴۱

نظریه رفتار بین فردی لونیسون.. ۴۲

نظریه رفتاری خود نظم‌بخشی کانفر. ۴۳

دیدگاه روان پویایی.. ۴۵

دیدگاه اصالت وجود. ۴۵

نظریه‌های یادگیری.. ۴۶

شیوع افسردگی در كودكان.. ۴۶

شیوع افسردگی در نوجوانان.. ۵۰

پیامدهای افسردگی.. ۵۲

سنجش افسردگی.. ۵۲

پرسشنامه‌های خود گزارش دهی.. ۵۳

پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم. ۵۳

پرسشنامه سلامت عمومی (گولدبرگ و هیلیئر، ۱۹۷۹).. ۵۳

مصاحبه‌های بالینی.. ۵۴

برنامه برای اختلالات عاطفی و اسكیزوفرنیا در کودکان دبستانی.. ۵۴

برنامه ارزیابی كودكان (CAS). 54

مقیاس باورهای مربوط به افسردگی.. ۵۵

درمان افسردگی.. ۵۵

دارودرمانی.. ۵۵

روان‌درمانی.. ۵۷

بازی درمانی.. ۵۷

رویکردهای رفتاری و شناختی موج سوم در درمان افسردگی.. ۵۸

درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی.. ۵۹

درمان فراشناختی.. ۶۰

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.. ۶۱

فعالسازی رفتاری… ۶۲

رویکرد کنترل خویشتن رم. ۶۳

مدل درماندگی اکتسابی.. ۶۵

نظریه عقلانی-عاطفی الیس… ۶۶

درمان رفتاری لوینسون.. ۶۷

درمان حل مشكل.. ۶۷

خانواده درمانی.. ۶۸

فصل دوم. ۷۱

مقدمه. ۷۲

تعریف اضطراب… ۷۳

انواع اضطراب… ۷۳

ویژگی‌های اضطراب… ۷۴

سبب‌شناسی اضطراب… ۷۶

عوامل زیست‌شناختی و جسمی.. ۷۶

عوامل محیطی و  اجتماعی.. ۷۶

عوامل ژنتیکی و  ارثی.. ۷۷

اختلالات اضطرابی در كودكان و نوجوانان.. ۷۷

ابعاد و روندهای اساسی در اختلالات اضطرابی.. ۷۸

انواع اختلالات اضطرابی.. ۷۹

اختلال هراس… ۷۹

ترس‌های ساده یا اختصاصی.. ۸۱

اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر. ۸۱

اختلال اضطراب اجتماعی.. ۸۳

اختلال تنش‌زای پس از رویداد. ۸۳

اختلالهای نقص توجه و اضطراب… ۸۳

اختلال وسواس… ۸۵

نظریه‌های سبب‌شناختی.. ۸۵

نظریه‌های زیست‌شناختی.. ۸۵

فرضیه ژنتیك… ۸۶

فرضیه گابا. ۸۷

فرضیه تولید آدرنالین – تولید نور آدرنالین.. ۸۸

نظریه‌های روان‌شناختی اضطراب… ۸۹

نظریه‌های روان تحلیل گری.. ۹۰

نظریه شناختی بك… ۹۲

نظریه رشد نهفته. ۹۳

فرضیه‌های سیستم‌های خانوادگی.. ۹۴

روشهای ارزیابی اختلالات اضطرابی.. ۹۸

پرسشنامه‌های خودگزارشی.. ۹۸

مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشكار كودكان.. ۱۰۱

سیاهه اضطراب حالت – صفت كودكان.. ۱۰۱

مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان.. ۱۰۱

سیاهه اضطراب و فوبی اجتماعی برای كودكان.. ۱۰۲

ابزارهای رفتاری… ۱۰۴

مصاحبه تشخیصی.. ۱۰۵

مصاحبه های تشخیصی با ساختار. ۱۰۹

پیامدهای اضطراب… ۱۱۰

افزایش فشارخون و بیماری قلبی.. ۱۱۰

سرطان.. ۱۱۱

مسائل معده و روده. ۱۱۱

بیماری‌های ریوی و مسائل جلدی.. ۱۱۲

اهداف درمان اضطراب… ۱۱۲

رویکردهای درمانی اضطراب و اختلالات اضطرابی.. ۱۱۴

درمان شناختی- رفتاری اضطراب… ۱۱۴

F شناسایی احساسات اضطراب… ۱۱۸

E نقش خودگویی اضطرابی.. ۱۱۹

A نگرشها و اقدامات مفید.. ۱۲۰

R پیامدها و پاداشها. ۱۲۰

رویکرد درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازهای.. ۱۲۲

درمان آدلری.. ۱۲۴

رویکرد درمانی قصه‌گویی.. ۱۲۸

درمان عقلانی – هیجانی – رفتاری… ۱۲۹

مشاوره رفتاری… ۱۳۰

گشتالت درمانی.. ۱۳۱

نمایش درمانگری.. ۱۳۲

آموزش جرأت ورزی… ۱۳۷

مداخلات دارویی.. ۱۳۸

فصل سوم. ۱۴۵

مقدمه. ۱۴۷

استرس چیست؟. ۱۴۷

نشانه های استرس… ۱۴۹

نشانه های جسمانی.. ۱۴۹

نشانه های روانی و رفتاری… ۱۵۰

منابع استرس… ۱۵۲

استرس‌های ناشی از شغل.. ۱۵۳

استرس‌های ناشی از مسائل اجتماعی.. ۱۵۴

استرس‌های ناشی از شرایط خانوادگی.. ۱۵۴

مهاجرت… ۱۵۵

منحنی استرس – عملکرد. ۱۵۶

فیزیولوژی استرس… ۱۵۷

دستگاه عصبی.. ۱۵۷

دستگاه عصبی سمپاتیک…. ۱۵۷

دستگاه عصبی پاراسمپاتیک…. ۱۵۸

غدد فوق کلیوی.. ۱۵۸

انواع استرس… ۱۵۹

طبقه‌بندی استرس‌ها ازنظر شدت و فراوانی.. ۱۵۹

طبقه‌بندی استرس‌ها از نظر کیفیت… ۱۶۰

طبقه‌بندی استرس‌های ازنظر مدت… ۱۶۱

نظریه‌ها و الگوهای استرس… ۱۶۱

نظریه روان تحلیل گری.. ۱۶۱

نظریه ضعف جسمانی.. ۱۶۳

نظریه تكوین و تعادل خودكار. ۱۶۳

نظریه پردازش اطلاعات… ۱۶۴

الگوی فرهنگی اجتماعی.. ۱۶۴

الگوی مذهبی.. ۱۶۵

الگوی روان‌تنی.. ۱۶۷

الگوی واكنش حفاظتی.. ۱۶۸

الگوی پاسخ فیزیولوژیكی.. ۱۶۹

الگوی بیوشیمی.. ۱۷۱

الگوی دوهرنوند.. ۱۷۳

الگوی متغیرهای روان‌شناختی و اختلالهای جسمانی.. ۱۷۳

پیامدها و عوارض استرس… ۱۷۷

پیامدهای فیزیکی.. ۱۷۷

بیماریهای قلبی – عروقی.. ۱۷۷

بیماری‌های دستگاه گوارش… ۱۷۹

اختلالات سیستم ایمنی و سرطان‌زایی.. ۱۸۰

بیماری‌های دیگر. ۱۸۱

پیامدهای روانی.. ۱۸۲

اختلال استرس پس از تروما. ۱۸۲

بیماری روانی گروهی.. ۱۸۳

فرسودگی شغلی.. ۱۸۳

پیامدهای رفتاری… ۱۸۴

مقابله با استرس… ۱۸۶

کارکردهای مقابله. ۱۸۷

راهبردهای مقابله با استرس… ۱۸۸

راهبرد مقابله مسئله مدار. ۱۸۹

راهبرد هیجان مدار. ۱۹۱

موضع‌گیری‌های نظری در خصوص ایمن‌سازی در مقابل استرس… ۱۹۴

مرحله اول: مفهوم‌سازی… ۱۹۶

عوامل مربوط به رابطه درمانگر و مراجع.. ۱۹۷

گردآوری اطلاعات و جمع‌بندی.. ۱۹۸

مصاحبه. ۱۹۹

یادآوری بر اساس تصویرسازی ذهنی.. ۱۹۹

خود بازنگری.. ۲۰۰

ارزشیابی‌های رفتاری… ۲۰۰

آزمون روانی.. ۲۰۱

فرایند مفهوم‌سازی مجدد. ۲۰۱

مرحله دوم) اکتساب و تمرین مهارتها. ۲۰۲

آموزش آرامش دهی.. ۲۰۴

راهبردهای شناختی.. ۲۰۵

روش خودآموزی… ۲۰۸

آموزش حل مسئله. ۲۱۰

انکار. ۲۱۰

پرت کردن حواس… ۲۱۱

مرحله سوم) کاربرد و پیگیری مستمر. ۲۱۳

تمرین تصویرسازی ذهنی.. ۲۱۴

تمرین رفتاری… ۲۱۵

سرمشق گیری.. ۲۱۵

نقش گزاری… ۲۱۶

مواجهه تدریجی در واقعیت… ۲۱۶

پیشگیری از عود. ۲۱۶

پیگیری مستمر. ۲۱۷

مدلهای مقابله با استرس… ۲۱۸

مدل مبتنی بر محرک… ۲۱۸

مدل مبتنی بر پاسخ.. ۲۱۸

مدل تعاملی.. ۲۱۹

روشهای ارزیابی استرس… ۲۱۹

روش روان فیزیولوژیكی.. ۲۲۰

روش بیوشیمی.. ۲۲۱

روش‌های ارزیابی رفتاری… ۲۲۳

مشاهده رفتار. ۲۲۳

خود گزارش دهی.. ۲۲۴

روش‌های ارزیابی شناختی.. ۲۲۵

عوامل جمعیت شناختی.. ۲۲۷

ابزارهای ارزیابی استرس… ۲۲۸

پرسشنامه عوامل تنش‌زا ۲۲۸

پرسشنامه نشانگان استرس… ۲۳۰

پرسشنامه راه‌های مقابله با استرس… ۲۳۱

جمعبندی.. ۲۳۶

منابع.. ۲۳۹

ضمائم.. ۲۷۱

الف) افسردگی.. ۲۷۱

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک…. ۲۷۱

پرسشنامه غربالگری افسردگی.. ۲۷۹

ب) اضطراب… ۲۸۰

آزمون اضطراب زانگ…. ۲۸۰

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴٫ ۲۸۷

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان.. ۲۹۰

پرسشنامه اضطراب بک (BAI). 295

ج) استرس… ۲۹۷

الف) بدن و ذهن:. ۲۹۸

ب) شخصیت شما:. ۲۹۹

ج) شرایط محیطی شما:. ۳۰۱

ه) زندگی خانوادگی شما. ۳۰۵

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21. 308

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ