!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: آموزش و پرورش استاندارد
مؤلفان: محمد خوب چهره ، احمد اکبری ، هادی پور شافعی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۱۷۷صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء: ۳۵۰۰۰۰ ریال

شابک: ۱ــ ۳۸ــ ۶۳۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶- ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

سایت انتشارات رزا : www.rozapub.ir

 
فهرست

فصل اول : اصول و مبانی  آموزش و پرورش… ۱۳

مقدمه. ۱۵

فلسفه آموزش و پرورش… ۱۵

مفهوم فلسفه آموزش و پرورش… ۱۵

جایگاه فلسفه تربیت در فعالیت تربیتی.. ۱۷

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت… ۲۱

تعلیم و تربیت یک مساله فلسفی.. ۲۲

فلسفه تربیت… ۲۳

مسائل آموزش و پرورش… ۲۹

اصول آموزش و پرورش… ۳۰

اصول آموزش و پرورش از دیدگاه هوشیار. ۳۱

الف – اصل فعالیت… ۳۱

ب – اصل کمال و تمامیت… ۳۲

ج- اصل حریت… ۳۲

د- اصل سندیت… ۳۲

ه- اصل تناسب عمل و وضع.. ۳۳

و- اصل تفرد. ۳۳

ز- اصل اجتماع.. ۳۳

اصول آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام. ۳۳

اصول کلی تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران.. ۳۴

۱- انطباق با نظام معیار اسلامی.. ۳۵

۲- عدالت تربیتی.. ۳۵

۳- تاکید بر فرهنگ اسلامی ایرانی و زبان و ادب فارسی.. ۳۶

۴- انسجام اجتماعی.. ۳۶

۵- تنوع و کثرت… ۳۶

۶- خرد ورزی… ۳۷

۷- حفظ و ارتقای آزادی.. ۳۷

۸- سندیت شایستگی محور مربیان.. ۳۷

۹- محبوبیت و مقبولیت مربیان.. ۳۸

۱۰- تعامل همه جانبه. ۳۸

۱۱- همه جانبه نگری.. ۳۸

۱۲- یکپارچگی.. ۳۸

۱۳- حق محوری و مسئولیت پذیری.. ۳۹

۱۴- پویایی و آینده نگری.. ۳۹

۱۵- استمرار. ۳۹

۱۶- پاسخ گویی.. ۴۰

۱۷- مشارکت… ۴۰

۱۸- تقدم مصالح تربیتی.. ۴۱

اهداف تعلیم و تربیت… ۴۱

اهداف غائی.. ۴۳

اهداف کلی.. ۴۶

هدف آموزش و پرورش از نگاه متخصصان.. ۴۷

اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران.. ۴۷

اهداف آموزشی.. ۴۸

نتیجه گیری.. ۴۹

فصل دوم : آموزش و پرورش و جامعه. ۵۱

مقدمه. ۵۳

کارکردهای آموزش و پرورش… ۵۸

آموزش و پرورش کارآمد.. ۶۲

شاخصهای آموزش و پرورش کارآمد.. ۶۲

برابری فرصتهای تحصیلی.. ۶۳

ابعاد برابری فرصتهای تحصیلی.. ۶۵

آموزش شهروندی.. ۶۶

ابعاد آموزش شهروندی.. ۶۷

مشارکت گرایی و تمرکز زدایی.. ۶۹

ابعاد تمرکز زدایی و مشارکت… ۷۰

تکثرپذیری فرهنگی با تاکید بر تقویت ملی.. ۷۰

پژوهش مداری… ۷۲

نتیجه گیری.. ۷۳

فصل سوم : چالش های آموزش و پرورش… ۷۵

مقدمه. ۷۷

چالشهای مسیر آموزش و پرورش… ۷۷

چالش اول: معلم و نیروی انسانی.. ۷۸

چالش دوم:  ساختار تشکیلاتی و مدیریتی.. ۷۹

چالش سوم: برنامه های درسی و آموزشی.. ۷۹

چالش چهارم: تامین و تخصیص منابع.. ۸۰

جایگاه ایران در مطالعات تیمز و پرلز. ۸۳

عملکرد دانشآموزان ایران در درس علوم. ۸۶

گفتمان نوین.. ۸۸

ارکان آموزش و پرورش… ۸۹

تربیت معلم.. ۸۹

روش آموزش… ۹۰

نتیجه گیری.. ۹۲

فصل چهارم : ماهیت استاندارد. ۹۳

مقدمه. ۹۵

ماهیت استاندارد و استانداردسازی… ۹۵

استاندارد. ۹۶

استانداردسازی… ۹۸

استانداردسازی در آموزش و پرورش… ۱۰۰

نقش و اهمیت استانداردها. ۱۰۴

استاندارد در نظام تعلیم و تربیت… ۱۰۸

آموزش و پرورش استاندارد محور. ۱۰۹

تاریخچه استفاده از استانداردها برای اصلاحات آموزشی.. ۱۱۰

مفاهیم مرتبط با استاندارد. ۱۱۲

اصول استاندارد. ۱۱۲

اهداف استاندارد. ۱۱۴

فواید استانداردسازی… ۱۱۵

محدودیت های استاندارد. ۱۱۶

نتیجه گیری.. ۱۱۷

فصل پنجم : استاندارد در آموزش و  پرورش… ۱۱۹

مقدمه. ۱۲۱

مدلهای استانداردسازی… ۱۲۱

مدلهای استاندارد برای مدیران آموزشی.. ۱۲۳

استانداردهای مدیران آموزشی ویرجینیا. ۱۲۴

استاندارد مدیران آموزشی ایالت کلرادو. ۱۲۵

مدل استاندارد مدیران.. ۱۲۶

الگوی شایستگی مدیران آموزشی.. ۱۲۷

استانداردهای شش گانه مدیران مدارس ابتدایی.. ۱۲۹

استانداردهای مدیران جدید در مدارس ابتدایی شیکاگو. ۱۳۰

مدل عمومی بهبود بازده های یادگیری.. ۱۳۰

الگوی کیفیت در آموزش… ۱۳۱

استاندارد معلم.. ۱۳۲

استاندارد برنامه درسی.. ۱۳۴

استاندارد محتوا ۱۳۶

نظامهای آموزش و پرورش موفق.. ۱۳۶

آموزش و پرورش سنگاپور. ۱۳۷

آموزش و پرورش کره جنوبی.. ۱۴۲

نظام آموزشی چین.. ۱۴۵

آموزش و پرورش فنلاند.. ۱۴۷

ساختارآموزشی فنلاند.. ۱۴۸

مهمترین ویژگی‌ها‌ی نظام آموزش وپرورش فنلاند.. ۱۵۰

نظام آموزشی ژاپن.. ۱۵۱

کلاس‌های درسی ژاپن.. ۱۵۲

نقش و وظایف آموزگاران در مدارس… ۱۵۳

کتاب‌های درسی.. ۱۵۴

ارزیابی دانش‌آموزان.. ۱۵۴

نتیجه گیری.. ۱۵۶

سخن پایانی.. ۱۵۸

فهرست منابع :. ۱۶۷

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ