!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: بندگان خاص (بازتاب صفات عبادالرحمان در سیمای یاران سیدالشهدا(ع))
مؤلف: کلثوم کثیر

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع:  ۱۶۷ صفحه / رقعی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۸

بهاء:  ۲۲۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹-۱۶-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶ _ ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

 
فهرست مطالب

 

پیشگفتار…………………………………………………………………………. ۱۵

فصل اول: کلیات (واژه‌شناسی و مفهوم‌شناسی)…………………………………. ۲۱

مقدمه…………………………………………………………………………… ۲۳

معناشناسی واژه‌های «عبد و عبادت»…………………………………………….. ۲۴

    معنای لغوی……………………………………………………………….. ۲۵
    معنای فقهی………………………………………………………………. ۲۶
    معنای عرفی……………………………………………………………… ۲۶
    معنای قرآنی (مفهوم اسلامی عبادت)…………………………………….. ۲۹

معناشناسی و مفهوم شناسی واژه رحمان…………………………………………. ۳۳

مفهوم عباد الرحمان………………………………………………………….. ۳۴

معناشناسی واژه «امام»………………………………………………………….. ۳۶

    معنای لغوی امام………………………………………………………….. ۳۶
    معنای اصطلاحی امام……………………………………………………. ۳۸
    امامت در قرآن……………………………………………………………. ۳۹

توصیف امام حسین؟ع؟، یکی از مصادیق عبادالرحمان…………………………… ۴۰

    شجاعت…………………………………………………………………… ۴۰
    جوان‌مردی و بزرگواری…………………………………………………….. ۴۱
    تواضع……………………………………………………………………. ۴۲
    خداترسی…………………………………………………………………. ۴۲
    علم حسین؟ع؟…………………………………………………………… ۴۳
    جود و سخای حسین؟ع؟…………………………………………………. ۴۴
    زهد امام حسین؟ع؟……………………………………………………… ۴۵
    نماز در سیره امام حسین؟ع؟……………………………………………… ۴۵

فصل دوم: ویژگی‌های عباد الرحمن در قرآن………………………………….. ۴۷

مقدمه (اهمیت ارزش‌‌‌ها)………………………………………………………… ۴۹

ابعاد شخصیتی عبادالرحمن در سوره فرقان……………………………………….. ۵۰

    تواضع و حلم……………………………………………………………… ۵۴

الف) تواضع در برابر خدا…………………………………………………. ۵۵

ب) تواضع در برابر انسان‏………………………………………………… ۵۵

    حلم و خویشتن‌دارى……………………………………………………… ۵۷

ارزش خویشتن‌دارى در قرآن‏……………………………………………… ۵۸

    شب‌زنده‌دارى خالصانه و عارفانه‏…………………………………………. ۵۸

عبادت و فلسفه آن‏………………………………………………………. ۵۹

    خوف و خشیت از خدا…………………………………………………….. ۶۱
    اعتدال در انفاق و مصرف‏…………………………………………………. ۶۳

نکوهش اسراف در اسلام‏…………………………………………………. ۶۶

    دورى از انواع شرک‏……………………………………………………….. ۶۷
    پرهیز از آدم کشى‏…………………………………………………………. ۶۹
    پرهیز از انحرافات جنسى‏………………………………………………….. ۷۱
    پرهیز از مجالس گناه‏ و گواهی دروغ……………………………………….. ۷۶

معنای شهادت زور……………………………………………………….. ۷۷

یک. پرهیز از گواهى دروغ‏……………………………………………. ۷۸

دو. پرهیز از شرکت در مجالس باطل‏………………………………….. ۷۹

    کرامت و بزرگوارى و مبارزه با بیهوده گرایى‏……………………………….. ۸۰

وقت‏شناسى و ارزش آن‏…………………………………………………… ۸۲

فصل سوم: بررسی ابعاد شخصیتی یاران امام حسین؟ع؟………………………. ۸۳

اسامی یاران امام حسین؟ع؟…………………………………………………….. ۸۵

    بنی هاشم…………………………………………………………………. ۸۵
    سایر یاران امام حسین؟ع؟………………………………………………… ۸۶

معرفی اجمالی برخی از شهدای بنی هاشم………………………………………. ۸۹

    علی اکبر؟ع؟………………………………………………………………. ۹۰
    علی اصغر؟ع؟…………………………………………………………….. ۹۰
    عثمان بن علی بن ابی طالب؟ع؟…………………………………………. ۹۰
    عبدالله بن مسلم بن عقیل…………………………………………………. ۹۰
    عبدالله بن علی بن ابی طالب؟ع؟…………………………………………. ۹۰
    محمد ابن عبدالله ابن جعفر طیار؟ع؟……………………………………… ۹۰
    عبدالله بن عقیل بن ابی طالب…………………………………………….. ۹۰
    عبدالله بن حسن بن علی؟ع؟…………………………………………….. ۹۱
    عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب………………………………………… ۹۱
    عباس بن علی؟ع؟……………………………………………………….. ۹۱
    عون بن عبدالله بن جعفر…………………………………………………. ۹۲
    عون بن علی بن ابی طالب؟ع؟………………………………………….. ۹۲
    قاسم بن حسن؟ع؟……………………………………………………… ۹۲
    جعفر بن علی بن ابی طالب…………………………………………….. ۹۳
    جعفر بن عقیل بن ابی طالب…………………………………………….. ۹۳
    ابوبکر حسن بن علی…………………………………………………….. ۹۴
    عون بن علی بن ابیطالب………………………………………………… ۹۴

معرفی اجمالی برخی از شهدای کربلا…………………………………………….. ۹۴

    ابراهیم بن حصین ازدی……………………………………………………. ۹۴
    ابو ثمامه صائدی………………………………………………………….. ۹۴
    ابو عمرو نهشلی(یا: خثعمی)…………………………………………….. ۹۵
    اسلم ترکی………………………………………………………………… ۹۶
    امیه بن سعد طائی……………………………………………………….. ۹۶
    انس بن حارث کاهلی…………………………………………………….. ۹۶
    بریربن خضیر همدانی…………………………………………………….. ۹۶
    جابر بن حارث سلمانی…………………………………………………… ۹۷
    جابر بن حجاج تیمی……………………………………………………… ۹۷
    جبله بن علی شیبانی…………………………………………………….. ۹۷
    جناده بن کعب انصاری………………………………………………….. ۹۷
    جندب بن حجیر خولانی………………………………………………… ۹۷
    جون…………………………………………………………………….. ۹۸
    حبیب بن مظاهر…………………………………………………………. ۹۸
    حجاج بن مسروق جعفی……………………………………………….. ۹۹
    حر بن یزید ریاحی……………………………………………………….. ۹۹
    حلاس بن عمر راسبی……………………………………………………. ۱۰۰
    حنظله بن اسعد شبامی………………………………………………….. ۱۰۰
    زاهر، مولی عمرو بن حمق………………………………………………. ۱۰۰
    زهیر بن قین بجلی………………………………………………………. ۱۰۰
    سالم بن عمرو…………………………………………………………… ۱۰۱
    عمار بن حسان طائی……………………………………………………. ۱۰۱
    عمرو بن جناده انصاری…………………………………………………. ۱۰۲
    سعید بن عبدالله حنفی…………………………………………………. ۱۰۲
    سلمان بن مضارب بجلی……………………………………………….. ۱۰۲
    سوار بن منعم………………………………………………………….. ۱۰۳
    سوید بن عمرو خثعمی…………………………………………………. ۱۰۳
    سیف بن حارث بن سریع جابری……………………………………….. ۱۰۳
    سیف بن مالک عبدی…………………………………………………… ۱۰۳
    شوذب، مولی شکر……………………………………………………… ۱۰۳
    ضرغامه بن مالک……………………………………………………….. ۱۰۴
    عابس بن ابی شبیب شاکری…………………………………………….. ۱۰۴
    عامر بن حسان بن شریح طائی…………………………………………. ۱۰۴
    عامر بن مسلم عبدی…………………………………………………… ۱۰۵
    عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی…………………………………………… ۱۰۵
    عبدالرحمن بن عبد ربه انصاری خزرجی…………………………………. ۱۰۵
    عبدالرحمن و عبدالله بن عروه غفاری…………………………………… ۱۰۵
    عبدالله بن عمیر کلبی…………………………………………………… ۱۰۶
    عمرو بن قرظه انصاری………………………………………………….. ۱۰۶
    قاسط بن زهیر تغلبی……………………………………………………. ۱۰۶
    مالک بن عبدالله جابری…………………………………………………. ۱۰۷
    مجمع بن عبدالله عائذی……………………………………………….. ۱۰۷
    محمد بن عبدالله بن جعفر…………………………………………….. ۱۰۷
    مسعود بن حجاج………………………………………………………. ۱۰۷
    مسلم بن عوسجه اسدی……………………………………………….. ۱۰۷
    مسلم بن کثیر ازدی…………………………………………………….. ۱۰۸
    منجح، مولی الحسین؟ع؟………………………………………………. ۱۰۸
    نافع بن هلال………………………………………………………….. ۱۰۸
    نعیم بن عجلان انصاری………………………………………………… ۱۰۹
    وهب بن عبدالله کلبی…………………………………………………… ۱۰۹
    هفهاف بن منهد راسبی………………………………………………….. ۱۰۹
    یزید بن ثبیط(ثبیت) عبدی………………………………………………. ۱۱۰
    یزید بن مغفل جعفی…………………………………………………… ۱۱۰

فصل چهارم: تطبیق ویژگی‌های عباد الرحمن در قرآن بر یاران امام حسین؟ع؟.. ۱۱۱

مقدمه………………………………………………………………………….. ۱۱۳

    کربلا جغرافیای ایمان…………………………………………………….. ۱۱۳
    شاهکار شگرف حسین؟ع؟……………………………………………….. ۱۱۵

هدف‏هاى بلند عاشورا…………………………………………………………… ۱۱۶

تطبیق ویژگی های عبادالرحمان بر یاران امام حسین؟ع؟…………………………. ۱۱۹

    تواضع یاران امام حسین؟ع؟……………………………………………… ۱۱۹

الف) حضرت ابوالفضل العباس؟ع؟ قبل از واقعه کربلا…………………… ۱۱۹

ب) نگاهی به شخصیت و عملکرد حضرت عباس؟ع؟ هنگام  واقعه کربلا… ۱۲۱

ج) فضائل و مناقب حضرت ابوالفضل العباس؟ع؟……………………….. ۱۲۲

د) امام زین العابدین زینت متواضعان…………………………………… ۱۲۳

هـ) مسلم ابن عقیل سفیر و یار امام حسین؟ع؟ و تواضع ایشان………….. ۱۲۴

    عبادت یاران امام حسین؟ع؟…………………………………………….. ۱۲۵

الف) کربلا قصه عبادت و زهد………………………………………….. ۱۲۵

ب) حضرت زینب؟عها؟…………………………………………………… ۱۲۶

ج) حبیب بن مظاهر قاری قرآن………………………………………….. ۱۲۶

د) مسلم بن عقیل و نماز شب…………………………………………… ۱۲۷

    دعا و توسل یاران امام حسین؟ع؟……………………………………….. ۱۲۷

الف) دعا، سلاح مبارزه…………………………………………………. ۱۲۷

ب) صحیفه سجادیه…………………………………………………….. ۱۲۸

ج) خوف از حساب روز قیامت………………………………………….. ۱۲۹

    انفاق یاران امام حسین؟ع؟………………………………………………. ۱۳۰

مهمان‌نوازی علی اکبر؟ع؟……………………………………………….. ۱۳۰

    پرهیز یاران از آدم کشی…………………………………………………… ۱۳۱

الف) توبه و عمل صالح…………………………………………………. ۱۳۲

ب) توبه حر بن یزید ریاحی و چگونگی پیوستن وی به امام……………… ۱۳۲

    عمل صالح یاران امام……………………………………………………. ۱۳۳
    پاسداری از دین خدا…………………………………………………….. ۱۳۴
    ولایتمداری……………………………………………………………… ۱۳۵
    وفاداری به عهد و پیمان………………………………………………… ۱۳۸
    بصیرت و آگاهی به زمانه………………………………………………… ۱۴۰
    عشق بی‌اندازه به سید الشهدا…………………………………………… ۱۴۲
    تذکر و تنبه یاران امام…………………………………………………… ۱۴۳

الف) زهیر ابن القین…………………………………………………….. ۱۴۳

ب) دعای امام در حق یاران و قدردانی از آنها…………………………… ۱۴۵

سخن پایانی……………………………………………………………………. ۱۵۳

منابع…………………………………………………………………………… ۱۶۳

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ