!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب:  عدالت‌، آزادی و پیشرفت در آیات قرآن (با تاکید بر شبهات دکتر سُها)
مؤلف:  محمد اسماعیل ابراهیمی فرد

انتشارات:  نشر رزا

تعداد صفحات و قطع:  ۱۷۲ صفحه / رقعی

شمارگان:  ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ:  اول ــ ۱۳۹۸

بهاء:۲۸۰۰۰۰ ریال

شابک:  ۴-۷۹-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش:  ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

 
فهرست مطالب

کلیات و مفاهیم           ۱۳

مقدمه: ۱۵

  نوشتار دوم‌: مفاهیم. ۱۸

نقد‌: ۱۸

شبهه‌: ۱۸

عدالت‌: ۱۹

آزادی‌: ۲۰

پیشرفت‌: ۲۱

  نوشتار سوم: معرفی دکترسُها و کتاب نقد قرآن. ۲۲

موانع عدالت در قرآن از نگاه منتقدین و نقد و بررسی آن       ۲۵

نوشتار اول‌: نظام طبقاتی.. ۲۷

شبهه نظام طبقاتی.. ۲۷

نقد شبهه‌: ۲۹

الف‌: درک نادرست از نظام طبقاتی‌: ۲۹

ب: ابتناع نظام اسلامی بر اساس عدالت: ۳۳

نتیجه بحث… ۴۱

نوشتار دوم‌، شبهه تقدیرگرایی.. ۴۳

نقد و بررسی شبهه: ۴۴

نوشتارسوم: شبهه سلب حق حکومت مسلمانان برخودشان. ۵۶

نقد و بررسی شبهه: ۵۶

انتخابات درایران اسلامی و روش انتخاب رهبر ۶۶

نقد و بررسی این بخش از شبهه: ۶۶

موانع آزادی درقرآن ازنگاه منتقدین و نقد و بررسی آن           ۶۹

نوشتار اول: نفی آزادی عقیده. ۷۱

نقد وبررسی شبهه مطروحه‌: ۷۲

حکم مرتد در اسلام. ۸۷

نقدو بررسی این شبهه. ۸۷

توسل به زور در اسلام. ۹۴

نوشتار دوم‌: ممنوعیت نقد احکام و معارف دین. ۹۵

نقد و بررسی شبهه‌: ۹۶

موانع پیشرفت و توسعه در قرآن از نگاه منتقدین و نقد و بررسی آن            ۱۰۷

نوشتاراول‌: بی ارزش بودن دنیا ۱۰۹

نقد و بررسی شبهه‌: ۱۱۱

بی ارزشی دنیا از منظردین. ۱۱۱

سیره و گفتار پیشوایان دینی در باب کار کردن در دنیا ۱۱۴

عوامل عقب ماندگی جوامع اسلامی.. ۱۱۸

اسلام عامل رشد وپیشرفت… ۱۲۵

نوشتار دوم: عدم توجه اسلام به علوم تجربی.. ۱۳۶

نقدوبررسی شبهه‌: ۱۳۷

جایگاه علم دراسلام. ۱۳۸

سیره وروش آموزشی اسلام. ۱۴۱

پرورش علوم تجربی به وسیله مسلمانان ارنگاه دانشمندان غربی.. ۱۴۳

نوشتارسوم: خارج کردن زنان ازعرصه اجتماع. ۱۴۷

نقدوبررسی شبهه: ۱۴۷

الف- جایگاه زن در عرب جاهلی: ۱۴۸

تحقیر زن عرب در غالب ازدواج‌های گوناگون: ۱۴۹

۱- نکاح الاستیظاع (زناشوئی جهت باردار شدن)‌: ۱۵۰

۲- نکاح رهط (زناشوئی دسته جمعی)‌: ۱۵۰

۳- نکاح البدل (زناشوئی تعویضی)‌: ۱۵۰

۴- نکاح المقت یا زناشوئی با خشم و زور: ۱۵۱

۵- نکاح الجمع یا همان فاحشه خانه: ۱۵۱

۶- نکاح الخدن: ۱۵۲

۷- نکاح الشغار یا زناشوئی مبادلی: ۱۵۲

ب- جایگاه زن درهند قبل قبل اسلام: ۱۵۲

زن در نظام‌های دینی هند: ۱۵۴

جایگاه زن در ایران ساسانی: ۱۵۴

ج‌:جایگاه زن درچین قدیم: ۱۵۶

د‌:جایگاه زن در بین رومیان: ۱۵۷

ه‌:اما جایگاه زن در اسلام‌: ۱۵۹

نتیجه گیری: ۱۶۳

منابع و مآخذ   ۱۶۶

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ