!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: درمان­ های روان­شناختی
درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T)
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT)
شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی (MBCT)
طرح­واره­ درمانی (ST)
مؤلفان: هادی غلامرضایی، مونا چکهندی، شایسته نجاتی.

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۳۰۳صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۸

بهاء: ۴۵۰۰۰۰ ریال

شابک: ۵ــ ۷۲ــ ۶۳۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶- ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

سایت انتشارات رزا : www.rozapub.ir

 
فهرست مطالب

فصل اول

درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T)

مقدمه. ۱۷

تاریخچه درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T). 17

درمان شناختی-رفتاری یا CBT   چیست؟. ۲۲

سه نـوع بینش در درمان شناختی-رفتاری… ۲۳

ویژگیهای درمان شناختی رفتاری… ۲۳

ابزارهای ارزیابی در درمان شناختی رفتاری… ۲۵

فرایند مصاحبه در درمان شناختی رفتاری… ۲۶

۱- تهیه فهرستی از مشکلات… ۲۶

۲- تعیین عوامل پیشایند و پسایند.. ۲۶

فرآیند درمان شناختی- رفتاری… ۲۷

راهبردها و فنون رویکرد شناختی- رفتاری… ۳۳

    آموزش روش حل مسئله. ۳۳

۲) کنترل افکار خوآیند منفی.. ۳۴

ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس… ۳۵

تفکر همه‌یاهیچ (صفر یا صد). ۳۶

تعمیم مبالغه آمیز (احتمال بیش‌ازحد). ۳۷

فیلتر منفی.. ۳۹

بی توجهی به امر مثبت… ۴۰

نتیجه گیری شتابزده. ۴۱

درشت بینی (فاجعه سازی) و ریزبینی.. ۴۳

استدلال احساسی.. ۴۴

باید اندیشی.. ۴۵

برچسب زدن.. ۴۶

خود مقصر پنداری… ۴۷

اصلاح خطاهای شناختی (اصلاح افکار اتوماتیك). ۴۸

تفاوت درمان شناختی رفتاری CBT با درمان ACT.. 54

تأیید تجربی اثربخشی درمان CBT.. 55

پژوهش‌های خارجی.. ۵۵

پژوهش‌های داخلی.. ۶۱

فصل دوم

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

تاریخچه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.. ۶۹

تعریف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.. ۷۰

هدف ACT.. 70

تفاوت ACT با دیگر رویکردهای مبتنی بر توجه آگاهی.. ۷۱

خصوصیت منحصربه ‌فرد ACT.. 72

مبنای فلسفی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.. ۷۳

مبنای نظری درمان.. ۷۳

فرایندهای اصلی شیوه درمانی.. ۷۵

پذیرش… ۷۵

ناهم‌آمیزی شناختی.. ۷۶

خود به عنوان یک بافت… ۷۸

در زمان حال بودن.. ۷۹

ارزشها. ۸۰

عمل متعهدانه. ۸۱

انعطاف پذیری روانی.. ۸۲

سیر درمان در Act. 83

زمان‌بندی درمان.. ۸۴

مدل آسیب‌شناسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.. ۸۴

فصل سوم

رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT)

مفهوم دیالکتیک…. ۸۷

تعریف رفتاردرمانی دیالکتیکی.. ۹۰

اهداف درمانی.. ۹۱

کاهش رفتارهای تهدیدکننده‌ی زندگی (رفتارهای خودکشیگرایانه). ۹۲

کاهش رفتارهای مخل درمان.. ۹۳

کاهش رفتارهای مخل کیفیت زندگی.. ۹۴

افزایش مهارت‌های رفتاری… ۹۵

کاهش فشار روانی پس از سانحه. ۹۶

افزایش احترام به خویشتن.. ۹۶

راهبردهای درمان.. ۹۷

راهبردهای اعتباربخشی.. ۹۷

سطح اول: دیدن و شنیدن.. ۱۰۰

سطح دوم: انعکاس دقیق و صحیح.. ۱۰۱

سطح سوم: گفتن و برشمردن ناگفته‌ها. ۱۰۱

سطح چهارم: اعتباربخشی برحسب کژ کاری‌های بیولوژیکی یا اکتسابی قبلی.. ۱۰۱

سطح پنجم: اعتباربخشی برحسب بافتار فعلی یا کنش‌های هنجاری… ۱۰۲

سطح ششم: اصالت بنیادین.. ۱۰۲

راهبردهای مسئله گشایی (راهبردهای تغییر). ۱۰۲

تحلیل رفتاری… ۱۰۳

تحلیل راهحل و روشهای تغییر. ۱۰۴

مهارت‌آموزی… ۱۰۶

روش‌های وابستگی.. ۱۰۸

تکنیک مواجهه. ۱۰۸

اصلاح شناختی.. ۱۰۹

راهبردهای دیالکتیکی: تعادل بخشی به راهبردهای درمان.. ۱۱۱

راهبردهای سبک ‌شناختی.. ۱۱۲

راهبردهای مدیریت مورد. ۱۱۴

راهبرد مشاوره با بیمار. ۱۱۴

مداخله‌ی محیطی.. ۱۱۷

جلسات تیم مشاوره. ۱۱۷

آموزش مهارت‌ها در DBT.. 118

مهارت‌های ذهن آگاهی.. ۱۱۹

غیر قضاوتی بودن.. ۱۲۱

خود-ذهن آگاهی.. ۱۲۱

کارآمد بودن.. ۱۲۱

مهارت کارآمدی بین فردی.. ۱۲۲

مهارت تحمل پریشانی (رنج). ۱۲۳

مهارت تنظیم هیجانی.. ۱۲۵

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی.. ۱۲۵

 

فصل چهارم

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)

ذهن آگاهی چیست؟. ۱۳۱

عناصر اصلی آموزش ذهن آگاهی.. ۱۳۳

عوامل ذهن آگاهی.. ۱۳۴

تمرین‌های رسمی و غیررسمی ذهن آگاهی.. ۱۳۵

رابطه بین آموزش حضور ذهن و رویكردهای رفتاری شناختی.. ۱۳۹

شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی.. ۱۴۰

تاریخچه MBCT در ایران.. ۱۴۱

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی چگونه مؤثر واقع می‌شود؟. ۱۴۲

رویارویی.. ۱۴۲

تغییر شناختی.. ۱۴۳

تنظیم هیجان.. ۱۴۴

خود مدیریتی.. ۱۴۶

وانهادگی.. ۱۴۷

پذیرش… ۱۴۷

آموزش‌های شناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی.. ۱۴۸

موضوعات اجرایی.. ۱۴۹

نقش آموزش‌دهندگان MBCT در انجام مهارت‌ها و تکنیک‌ها. ۱۵۰

برنامه ریزی و آمادگی برای جلسات… ۱۵۰

اهداف جلسات درمانی.. ۱۵۱

دستورالعمل MBCT.. 151

تأیید تجربی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی.. ۱۵۳

 

 

فصل پنجم

طرح‌واره درمانی (ST)

پیشینه تاریخی طرح‌واره درمانی.. ۱۶۳

طرح‌واره چیست؟. ۱۶۴

تعریف طرح‌واره درمانی.. ۱۶۷

طرح‌واره و افكار خودکار. ۱۶۸

طرح‌واره و مفروضه‌های زیربنایی.. ۱۶۸

طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. ۱۶۸

خصوصیات طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. ۱۷۰

منشأ طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. ۱۷۲

    نیازهای هیجانی اساسی.. ۱۷۲
    تجارب اولیه زندگی.. ۱۷۳
    خلق‌وخوی هیجانی.. ۱۷۴

حوزه‌های طرح‌واره ناسازگار اولیه. ۱۷۴

انواع طرح‌واره‌های ناکارسازگار اولیه. ۱۷۷

ویژگی های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. ۱۸۳

سبک‌های طرح‌واره‌ای.. ۱۸۶

    سبک‌های مقابله‌ای ناسازگارانه. ۱۸۶

بیولوژی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. ۱۸۹

سیستم های مغزی درگیر در شرطی شدن ترس و حوادث آسیب‌زا ۱۹۰

نظریه های طرح‌واره‌ها. ۱۹۱

مبنای تئوریک نظریه طرح‌واره‌ها. ۱۹۳

مبانی نظری و فلسفی طرح‌واره درمانی.. ۱۹۴

ضرورت طرحواره درمانی از دیدگاه یانگ…. ۱۹۶

روششناسی طرح‌واره درمانی.. ۱۹۷

فرآیند درمان در طرح‌واره درمانی.. ۱۹۸

پروتکل درمانی.. ۱۹۹

جلسات آموزش طرح‌واره درمانی.. ۱۹۹

تأیید تجربی اثربخشی طرحواره درمانی.. ۲۰۰

ضمائم

تکنیکهای درمان شناختی رفتاری (CBT). 229

تکنیک: تمایز فكر از واقعیت… ۲۳۳

تکنیک: مقوله‌بندی تحریف‌های شناختی.. ۲۴۵

تکنیک: پیکان رو به پائین.. ۲۴۹

پکیج درمانی Act. 268

رفتاردرمانی دیالکتیک…. ۲۷۵

پرسشنامه ی بررسی مقابله (CSQ). 284

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی.. ۲۸۵

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ.. 287

پرسشنامه ۵ وجهی ذهن آگاهی.. ۲۸۹

طرحواره درمانی.. ۲۹۲

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ