!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: افسردگی و خودکشی
مؤلفان: راحله شهریاری ، شایسته نجاتی ، هادی غلامرضایی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۲۳۰صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۸

بهاء: ۵۵۰۰۰۰ ریال

شابک: ۶-۹۱-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸ (www.rozapub.ir)

 
فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۱۱

vفصل اول : خودکشی…………………………………………………………………………. ۱۵

پیشینه خودکشی……………………………………………………………………………. ۱۷

تعریف خودکشی…………………………………………………………………………….. ۲۰

افسانه‌های رایج درباره رفتارهای خودکشی…………………………………………………… ۲۱

عوامل محافظت‌کننده و خطرزای خودکشی………………………………………………….. ۲۴

عوامل محافظت‌کننده خودکشی…………………………………………………………….. ۲۵

عوامل خطرزای خودکشی…………………………………………………………………….. ۲۶

عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………………….. ۲۶

سن و خودکشی………………………………………………………………………….. ۲۶

جنسیت و خودکشی…………………………………………………………………….. ۲۷

خودكشی گرایی……………………………………………………………………………… ۲۹

سابقه اقدام به خودکشی…………………………………………………………………. ۲۹

وجود افکار، قصد یا نقشه خودکشی در حال حاضر……………………………………………. ۲۹

علائم و اختلالات روان‌پزشکی……………………………………………………………….. ۳۰

اختلالات خلقی………………………………………………………………………….. ۳۱

اختلالات سایکوتیک……………………………………………………………………. ۳۲

اختلالات اضطرابی……………………………………………………………………… ۳۳

سوءمصرف الکل و مواد…………………………………………………………………. ۳۳

اختلالات شخصیت……………………………………………………………………… ۳۴

تاریخچه شخصی……………………………………………………………………………. ۳۴

الف. وجود بیماریهای جسمی (طبی)…………………………………………………… ۳۴

ب. تاریخچه خانوادگی………………………………………………………………….. ۳۵

وضعیت روانی اجتماعی…………………………………………………………………….. ۳۶

خصوصیات شخصیتی……………………………………………………………………….. ۳۶

انواع خودکشی……………………………………………………………………………….. ۴۰

انواع  اجتماعی خودکشی (طبقه‌بندی دورکیم)………………………………………………… ۴۰

وسایل و شیوه‌های خودکشی………………………………………………………………… ۴۳

تبیین های روان‌شناختی خودكشی…………………………………………………………… ۴۴

رویكرد زیستی – ژنتیكی………………………………………………………………….. ۴۴

رویكرد آسیب شناسی روانی……………………………………………………………… ۴۶

رویكرد شناختی………………………………………………………………………….. ۴۷

خانواده و رویكردهای سیستمی…………………………………………………………… ۵۱

تبیین های جامعه شناختی خودكشی………………………………………………………… ۵۵

دورکیم و خودکشی………………………………………………………………………. ۵۵

گیبس و مارتین و خودکشی………………………………………………………………. ۵۸

سایر رویکردهای جامعه شناسی به خودکشی…………………………………………….. ۵۹

نظریۀ برچسب زنی……………………………………………………………………….. ۶۱

پدیدارشناسی نو………………………………………………………………………….. ۶۱

ارزیابی خطر خودکشی……………………………………………………………………….. ۶۲

قدم اول: ارزیابی خودكشی گرایی………………………………………………………… ۶۲

رفتارهای خود آسیب رسان گذشته……………………………………………………………. ۶۴

قدم دوم: ارزیابی عوامل خطر……………………………………………………………. ۶۶

عوامل خطر خانوادگی……………………………………………………………………….. ۷۲

عوامل خطر روانی-اجتماعی………………………………………………………………… ۷۳

عوامل خطر شخصیتی……………………………………………………………………….. ۷۴

قدم سوم: چه اتفاقی روی داده است؟…………………………………………………… ۷۶

قدم چهارم: مداخله…………………………………………………………………….. ۷۷

درمان شناختی………………………………………………………………………………. ۸۴

درمان دیالکتیکی رفتاری (DBT)……………………………………………………………. 90

تحلیل رفتاری………………………………………………………………………………… ۹۲

استفاده از مهارتها……………………………………………………………………………. ۹۴

مدیریت وابستگی…………………………………………………………………………… ۹۴

انجام مداخله………………………………………………………………………………. ۱۰۷

الف. مداخلاتی که گروه هدف آن‌ها جمعیت عمومی است……………………………… ۱۰۷

ب. انجام مداخلات برای گروه های در معرض خطر……………………………………….. ۱۱۰

ج. انجام مداخله برای افرادی که شدیداً در معرض خطرند…………………………………. ۱۱۱

ارزیابی……………………………………………………………………………………… ۱۱۴

vفصل دوم : افسردگی………………………………………………………………………… ۱۲۰

زمینه‌ی تاریخی افسردگی…………………………………………………………………… ۱۲۲

تعریف افسردگی…………………………………………………………………………… ۱۲۳

اشکال افسردگی……………………………………………………………………………. ۱۲۴

افسردگی با شدت متوسط………………………………………………………………. ۱۲۴

افسردگی شدید…………………………………………………………………………. ۱۲۵

افسردگی خفیف………………………………………………………………………… ۱۲۵

عوامل بروز افسردگی………………………………………………………………………… ۱۲۵

عوامل ژنتیکى………………………………………………………………………….. ۱۲۶

عوامل محیطى (روانى – اجتماعی)…………………………………………………….. ۱۲۶

عوامل بیولوژیکى………………………………………………………………………. ۱۲۷

عوامل شیمیائی عصبی…………………………………………………………………. ۱۲۷

جدول مقایسه اثر داروی ربوكستین و فلوكستین……………………………………………… ۱۲۸

نقش آناتومی عصبی در افسردگی……………………………………………………………. ۱۲۸

علائم بیماری افسردگی…………………………………………………………………….. ۱۳۶

انواع اختلالات افسردگی…………………………………………………………………… ۱۳۸

افسردگی اساسی……………………………………………………………………….. ۱۳۸

افسردگی دوقطبی (اختلال دوقطبی)…………………………………………………… ۱۳۹

افسردگی فصلی…………………………………………………………………………. ۱۴۰

افسردگی پس از زایمان………………………………………………………………….. ۱۴۰

اختلال خلقی ناشی از مواد……………………………………………………………… ۱۴۱

افسردگی مزمن…………………………………………………………………………. ۱۴۱

شیوع افسردگی در كودكان…………………………………………………………………… ۱۴۲

شیوع افسردگی در نوجوانان…………………………………………………………………. ۱۴۵

جنس و افسردگی…………………………………………………………………………… ۱۴۶

سن شروع افسردگی………………………………………………………………………… ۱۴۸

زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………….. ۱۴۸

سیر و پیش‌آگهی افسردگی………………………………………………………………….. ۱۴۸

رویکردها و دیدگاههای نظری افسردگی………………………………………………………. ۱۴۹

نظریه‌های شناختی افسردگی……………………………………………………………. ۱۴۹

نظریه بک و تحریف‌های شناختی……………………………………………………….. ۱۵۰

فرضیه اسنادی درماندگی آموخته‌شده…………………………………………………… ۱۵۴

نظریه ناامیدی افسردگی………………………………………………………………… ۱۵۶

نظریه سبک تمرکز بر خود افسرده ساز…………………………………………………….. ۱۵۹

فرضیه پردازش شناختی مارتین…………………………………………………………. ۱۶۳

نظریه تحلیل پردازش اطلاعات اینگرام…………………………………………………… ۱۶۴

نظریه شناختی ویلیامز…………………………………………………………………… ۱۶۴

نقطه نظر شناختی………………………………………………………………………. ۱۶۵

نظریه‌های رفتاری در افسردگی………………………………………………………………. ۱۶۶

نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر……………………………………………………….. ۱۶۶

نظریه رفتار بین فردی لونیسون………………………………………………………….. ۱۶۷

نظریه رفتاری خود نظم‌بخشی کانفر……………………………………………………… ۱۶۸

دیدگاه روان پویایی…………………………………………………………………….. ۱۶۹

دیدگاه اصالت وجود……………………………………………………………………. ۱۷۰

نظریه‌های یادگیری………………………………………………………………………….. ۱۷۰

پیامدهای افسردگی………………………………………………………………………… ۱۷۰

سنجش افسردگی…………………………………………………………………………… ۱۷۱

پرسشنامه‌های خود گزارش دهی………………………………………………………… ۱۷۱

پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم………………………………………………….. ۱۷۱

پرسشنامه سلامت عمومی (گولدبرگ و هیلیئر، ۱۹۷۹)…………………………………… ۱۷۲

مصاحبه‌های بالینی…………………………………………………………………….. ۱۷۲

برنامه برای اختلالات عاطفی و اسكیزوفرنیا در کودکان دبستانی………………………………. ۱۷۳

برنامه ارزیابی كودكان (CAS)……………………………………………………………… 173

مقیاس باورهای مربوط به افسردگی………………………………………………………… ۱۷۳

درمان افسردگی…………………………………………………………………………….. ۱۷۴

دارودرمانی…………………………………………………………………………….. ۱۷۴

روان‌درمانی……………………………………………………………………………. ۱۷۵

بازی درمانی……………………………………………………………………………. ۱۷۶

رویکردهای رفتاری و شناختی موج سوم در درمان افسردگی………………………………….. ۱۷۶

درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی…………………………………………………………. ۱۷۷

درمان فراشناختی………………………………………………………………………. ۱۷۸

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد………………………………………………………….. ۱۷۹

فعالسازی رفتاری………………………………………………………………………. ۱۸۰

رویکرد کنترل خویشتن رم……………………………………………………………….. ۱۸۱

مدل درماندگی اکتسابی………………………………………………………………… ۱۸۲

نظریه عقلانی-عاطفی الیس……………………………………………………………. ۱۸۳

درمان رفتاری لوینسون…………………………………………………………………. ۱۸۴

درمان حل مشكل………………………………………………………………………. ۱۸۴

خانواده درمانی………………………………………………………………………… ۱۸۵

منابع………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

پیوستها…………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

الف) خودکشی……………………………………………………………………………… ۲۰۱

راهنمای ارزیابی خطر خودكشی………………………………………………………….. ۲۰۱

ابزار ارزیابی خطر خودكشی (TASR)……………………………………………………….. 204

الگوریتم ارزیابی بیماران با رفتار خودکشی…………………………………………………… ۲۰۶

چند مثال برای ارزیابی خطر خودکشی……………………………………………………….. ۲۱۴

مقیاس افکار خودکشی بک…………………………………………………………………. ۲۱۹

ب) افسردگی………………………………………………………………………………. ۲۲۵

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک……………………………………………………… ۲۲۵

پرسشنامه غربالگری افسردگی………………………………………………………….. ۲۳۲

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ